+

Љиљана Кеча

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 829
Е-маил: ljiljana.keca@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 57
Консултације: Уторак 10.00-12.00 часова

Др Љиљана Кеча дипломирала је 2000. године на Шумарском факултету у Београду, одсек – Шумарство. Магистрирала је 2003. године са магистарским радом под насловом: „Стратешке основе и приступ изради Националног шумарског програма“. Докторирала је 2009. године на Шумарском факултету у Београду са тезом под насловом: „Економска исплативост производње дрвета у засадима тополе у Равном Срему.

У периоду јануар 2001. / јун 2002. године радила је као студент демонстратор на предмету Економика шумарства. У априлу 2004. године примљена је за асистента на Катедри Економике и организације шумарства, Шумарског факултета у Београду.

Од 2010. године, када је изабрана у звање доцента на Шумарском факултету у Београду, учествује у извођењу вежби и наставе из групе предмета: Економика шумарства, Трговина шумским производима, Маркетинг шумских производа и Шумарска политика, на сва три нивоа студија.

У оквиру основних студија била је ангажована на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву (студијски програм Шумарство), на предметима Маркетинг и Економика шумарства. На међународном Мастер програму (енг. Forest policy & economics education & research – FOPER 1&2), као помоћни наставник, у периоду 2007-2012. године била је ангажована на шест курсева.

У периоду 2003-2004. године боравила je на Универзитету у Абердину као асистент истраживач и усавршавала се из области Шумарске политике и Eкономике шумарства. Касније, у периоду мај-септембар 2005. године, боравила je као стипендиста норвешке Владе на Универзитету у Ås-у, Norwegian Univeristy of Life Sciences, Dеpartment of Ecology & Natural Resource Management. Исте године била је и добитник стипендије швајцарске Владе. У оквиру програма Erasmus +, у новембру 2018. године боравила је у Пољској (Poznań University of Life Science).

Објавила је преко 150 стручних и научних радова и учествовала је на већем броју међународних научних конференција и симпозијума, у земљи и иностранству. Према Research Gate бази, радови др Љиљане Кеча цитирани су 293 пута (децембар 2021.).

Др Љиљана Кеча била је ментор већег броја магистарских, мастер и завршних радова и то из области Економике шумарства, Трговине и маркетинга шумским производима. Рецензент је у часописима као што су: Baltic Forestry, SEEFOR, Ecological Economics, Forestry Ideas, Small Scale Forestry, International Forestry Review. Члан је следећих тела и организација: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, IUFRO, COST,  EFI, Аssociation for Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC), итд.

Координатор у оквиру IUFRO групе 4.05.04 – Forest-based value chains.

Др Љиљана Кеча је, до сада, била коаутор две књиге:

 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд (480)
 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета Принт, Београд (564).

Такође, аутор је једног практикума и монографије од националног значаја:

 • Кеча Љ. (2014): Економика шумарства, Практикум са изводима из теорије и решеним задацима, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета принт, Београд (142)
 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).

Сви уџбеници се користе на Шумарском факултету Универзитета у Београду у настави из одговарајућих предмета, на сва три нивоа студија, у оквиру уже научне области Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима.

У погледу научно-истраживачког рада, др Љиљана Кеча, као истрaживaч, учествује нa двa прojeктa Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja (TР 31041ТР 37008). Била је рукoвoдилaц прojeктa Mинистaрствa пoљoприврeдe, тргoвинe, шумaрствa и вoдoприврeдe „Лaнaц ствaрaњa врeднoсти шумских прoизвoдa и њихoвa улoгa у рaзвojу шумaрскoг сeктoрa Србиje“. Поред тога, била је представник зa Србиjу нa прojeктимa: COST action FP1403 (NNEXT); COST action FP1203 (NWFPs). Као спољни експет, била је укључена  у пројекат – Унaпрeђeњe систeмa финaсирaњa крoз дивeрзификaциjу извoрa прихoдa (UNDP, GEF), док као истраживач учествује и на више међународних пројеката: TN1401 (CAPABAL); FP 7 project (SEE-ERA); EFI (GOVOR); COST action FP0801; COST action FP1002 (PERMIT); EuropeAid/131725/C/SER/RS (EU Project Establishment of the Regional Heritage Centre in Senjski Rudnik Old Mine); HORIZON 2020 “Pest Organisms Threatening Europe – POnTE” и др. Као предавач, учeствoвaлa je на Мастер програму (EFI-FOPER I & II).

Поред тога, др Љиљана Кеча је оснивач Иновационог центра за економику, трговину и маркетинг у шумарству (ЦЕТМ) при Шумарском факултету који се бави актуелним питањима у области шумарства у оквиру мултидисциплинарних истраживања. На Шумарском факултету у Београду била је члан Савета, члан акредитационе комисије Одсека за шумарство, члан тела за промоцију факултета и др.

Од 2021. године, обавља функцију шефа Катедре биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе.

Активно се служи енглеским и француским језиком.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима (по новој акредитацији: Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе).

Област истраживања

 1. ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА
  1. Макроекономија ‒ теорија и примена у шумарству
  2. Микроекономија ‒ теорија и примена у шумарству
  3. Вредновање шума
  4. Тржиште производа шумарства
  5. Инвестиције у шумарству
  6. Еколошка економија
  7. Ланац стварања вредности производа шумарства
  8. Биоекономија
  9. Економетријско моделовање у шумарству
 1. ШУМАРСКА ПОЛИТИКА
  1. Национална шумарска политика
  2. Међународна шумарска политика
 1. ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ОСТАЛИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА
  1. Трговина и тржиште у шумарству
  2. Трговинска политика и регулација промета роба
  3. Саобраћај, шпедиција и логистика
  4. Уговори о продаји и друга робна документа
  5. Стандарди и стандардизација у шумарству
  6. Продаја и куповина шумских производа
 1. МАРКЕТИНГ У ШУМАРСТВУ
  1. Истраживање маркетинга у шумарству
  2. Принципи маркетинга у шумарству
  3. Маркетинг активности
  4. Маркетинг шумских производа

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Bonet J.A, Egli S., Krisai-Greilhuber I, Bouriaud L., Castaño C., Colinas C, de-Miguel S., Grebenc T, Keča Lj., Keča N., Latorre J., Louro R., Martín-Pinto M, Martínez de Aragón J., Martínez-Peña F., Oliveira P., Oria-de-Rueda J.A., Pla T., Santos-Silva C., Stara K., Tomao A., Urban A., Vidale E., Zgrablić Ž. (2020): Mushrooms & truffles, Non-Wood Forest Products in Europe”, Editors: Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M., BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany (211-246)
 • Abraham E., Chatzopoulou P., Geirdal A., Kyriazopoulos A.P., Labokas J., Magnúsdóttir L., Marčeta M., Keča Lj., Radusiene J., Stoyanova M., Stoyanov N., Vasile D. (2020): NWFP from Understory Plants in Europe, inNon-Wood Forest Products in Europe”, Editors: Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M., BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany (303–331)
 • Lyubenova M., Petrov J., Radev R., Keča Lj., Al-Tawaha, Chikalanov A. (2019): Forest Shelter Belts, Environmental and Economic benefits, in Forest Ecosystem Services And Payment Schemes (Case Study)”, Editor: Lyubenova M., Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria (13–56) https://www.researchgate.net/publication/336847335_FOREST_ECOSYSTEM_SERVICES_AND_PAYMENT_SCHEMES_CASE_STUDY
 • Keča Lj., Keča N., Borota D., Marčeta M. (2018): Prospectives of Non-Native Tree Species in Serbia, Advances in GeoEcology 45; M. Zlatić and S. Kostadinov (eds): Soil and water resources protection in the changing environment (150 – 160), ISBN 978-3-510-65418-5 and US-ISBN1-59326-267-1 https://www.researchgate.net/publication/329917336_Prospectives_of_Non-Native_Tree_Species_in_Serbia
 • Andrašev S., Keča Lj., Orlović S., Grbić M. (2016): Country report-Serbia in „Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities, COST Action FP1403 NNEXT Country Reports (2nd Edition), Editors: Hasenauer H., Gazda A., Konnert M., Lapin K., G.M.J.(Frits) Mohren, Spiecker H.,Van Loo M., Pötzelsberger E., University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria (312-331) https://www.researchgate.net/publication/309210754_NonNative_Tree_Species_for_European_Forests_Experiences_Risks_and_Opportunities_-_Serbia

Међународни часописи (M20)

Националне монографије (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270)

Уџбеници

 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд (480)
 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета Принт, Београд (564).