+

Šumski ksilofagni insekti i lignikolne gljive

Šifra predmeta: DM1.2121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske akademske studije iz Gajenja šuma, biljna proizvodnja, zaštita i ekologija

U okviru ovog predmeta studenti se detaljno upoznaju sa morfologijom, fiziologijom, bionomijom, značajem i načinima suzbijanja ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva na stablima.

Stidenti koji budu izabrali ovaj predmet detaljno će upoznati ksilofagne insekte i gljive, biće osposobljeni da ih determinišu  i u slučaju potrebe suzbijaju.

Uvod, morfologija i anatomija ksilofagnih insekata, fiziologija ishrane i varenja ksilofagnih insekata, razmnožavanje i razviće ksilofagnih insekata, ekologija ksilofagnih insekata, rasprostranjenje, širenje i populaciona dinamika ksilofagnih insekata, ksilofagni insekti kao razarači drveta, suzbijanje ksilofagnih insekata, bionomija najznačajnijih vrsta ksilofagnih insekata. Proučiće se na najvažniji elementi ekologije i fiziologije gljiva prouzrokovača truleži i obojenosti drveta, kao i metabolizam materja koje služe za ishranu gljiva. Objasniće se pojam truleži, vrste truleži, faze truleži, modeli razvoja truleži i dr. Studenti će se obučiti da izvrše dijagnozu truleži na osnovu promena boje, makro- i mikrohemijskih reakcija, anatomskih promena, veštačkih kultura. Karakterizacija i kvantifikacija truleži će se obaviti direktnim i indirektnim metodama. Proučiće se načini kolonizacije dubećeg stabla, beljike i srčike, zatim otpalog i ležećeg materijala i posečenog drveta. Mere zaštite drveta u šumi-trupaca u funkciji vremena seče, godišnjeg doba, stanja trupaca, relativne vlažnosti i dr. Metode i tehnike zaštite u šumi i na šumskom stovarištu (trupci, rudničko drvo, stubovi, ogrevno drvo) će takođe biti predmet proučavanja. Proučiće se ekologija, tipovi truleži, štete i način suzbijanja za najvažnije gljive prouzrokovači truleži stabala iz kola Ascomycota i Basidiomycota.