+

Tehnika i tehnologije u korišćenju šuma

Šifra predmeta: DM1.5111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa najsavremenijim tehnikama i tehnologijama u procesu korišćenja drveta.

Student doktorskih studija  biće osposobljen da samostalno radi na problematici izbora sistema i metoda rada kao i njihovog razvoja, vrednujući  tehničke, ekonomske, ergonomske, ekološke i energetske aspekte rada

Trendovi razvoja tehnike i tehnologije iskorišćavanja šuma. Osnovne tehničke karakteristike sredstava za rad sa posebnim osvrtom na hodno mehanizam. Propisi koji regulišu  ergonomske i sigurnosne karakteristike šumskih mašina. Seča i izrada klasična i savremene metode. Ekološke i ergonomske karakteristike rada pri seči, izradi drvnih sortimenata. I faza transporta drveta animalnom snagom, poljoprivrednim adaptiranim traktorima,  specijalnim šumskim zglobnim traktorima, traktorskim i zglobnim ekipažama, žičano užetnim napravama i dr. Ekološke i ergonomske karakteristike rada pri I fazi transporta drvnih sortimenata. Prevoz drveta vodenim putem, kamionskim putevima i železnicom (prednosti i nedostaci). Vrste i karakteristike  kamiona za  prevoz tehničkog oblog i prostornog drveta kao i drvne sečke. Zakonska ograničenja u javnom prevozu. Logistika pri  kamionskom prevozu drveta. Ograničavajući faktori primene sredstva rada na poslovima iskorišćavanja šuma. Zakonski propisi vezani za zaštitu zemljišta i sastojina pri iskorišćavanju šuma. Sistemi rada na poslovima iskorišćavanja šuma. Studija rada i vremena. Kalkulacije najčešće primenjivanih sistema na poslovima u iskorišćavanju šuma. Troškovi rada na poslovima iskoričćavanja šuma. Modeli organizacije rada na poslovima iskorišćavanja šuma, efikasnost primene određenih tehnologija na poslovima iskorišćavanja šuma. Izbor najpovoljnijih sredstva rada na poslovima iskorišćavanja šuma u ravničarskim i brdsko-planinskim predelima. Priprema proizvodnje kao deo upravljačkog sistema. Optimizacija proizvodnje. Projektovanje tehnoloških sistema. Simulacije. Zadaci i ciljevi upravljanja šumskim operacijama. Informatika i komunikacijske tehnologije u upravljanju šumskim operacijama. Strateško, taktičko i operativno planiranje u iskorišćavanju šuma. Tehnike i tehnologije iskorišćavanja šumske biomase u brdsko-planinskim i ravničarskim uslovima.. Tehnike i tehnologije iskorišćavanja energetskih zasada. Efikasnost primene savremene tehnologije u plantažama i kulturama. Efikasnost konvencionalnih i savremenih tehnologija u proredama. Granični faktori uporabe vrhunske tehnologije u šumarstvu.