+

Tipološke osnove u nameni šuma

Šifra predmeta: DM1.6121G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Teorijska i praktična spoznaja u primeni tipološkog osnova u različitim planskim nivoima pri obezbeđivanju multifunkcionalnosti i funkcionalnih vrednosti šuma.

Praktipčna primena tipološkog osnova i definisalje modela kao ishodišta u višefunkcionalnom namenskom reoniranju šuma.

Namensko reoniranje šuma pojam i značaj u savremenom šumarstvu.Namensko reoniranje šuma, osnovno ishodište u obezbeđivanju, multifunkcionalnosti i funkcionalnih vrednosti, zaštite i unapređenja životne sredine i u tom smislu zadovoljaanja različitih potreba stanovništva, očuvanja biosverskog i ekološkog balansa i biodiverzitetske strukture. .Globalna namena šumskih šumskih kompleksa. Kriterijumi i uslovi planske definisanosti. Zakonska regulativa i globalna namena. Globalna namena šuma i specifičnosti određenog podruja- kulturno istorijsko nasleđe, tipološka struktura i tipološki sastav šuma, biološka raznovrsnost i dr. Tipološki sastav, tipološka struktura i tipološke karakteristike šumskog kompleksa i globalna namena (tipološki sastav i struktura nacionalnih parkova). Namena pojedinih delova šumskog kompleksa (osnovna namena). Kriterijumi i uslovi planske definisanosti.Osnovna namena i zakonska regulativa delova šumskog kompleksa. Tipološka struktura i  tipološke karakteristike delova šumskog kompleksa kao osnov priroritetnog namenskog definisanja i reoniranja delova šumskog kompleksa u konkretne namenske celine (određivanje osnovne namene pojedinih delova šumskog kompleksa).Tipološki osnov i  namensko reoniranje  prioritetno  zaštitnih šuma.Tipološki osnov i namensko reoniranje šuma sa prioritetnom  proizvodnom  funkcijom.Tipološki sastav, tipološka struktura i tipološke karakteristike šuma sa prioritetnom zaštitnom  funkcijom. Tipološki sastav, tipološka struktura i tipološke karakteristike delova šumskog kompleksa sa prioritetnom proizvodnom funkcijom. Tipološki sastav, tipološka struktura i tipološke karakteristike rekreativnih šuma, strogih prirodnih rezervata i specijalnih rezervata prirode i dr.