+

Типолошке основе у намени шума

Шифра предмета: ДМ1.6121Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Теоријска и практична спознаја у примени типолошког основа у различитим планским нивоима при обезбеђивању мултифункционалности и функционалних вредности шума.

Практипчна примена типолошког основа и дефинисаље модела као исходишта у вишефункционалном наменском реонирању шума.

Наменско реонирање шума појам и значај у савременом шумарству.Наменско реонирање шума, основно исходиште у обезбеђивању, мултифункционалности и функционалних вредности, заштите и унапређења животне средине и у том смислу задовољаања различитих потреба становништва, очувања биосверског и еколошког баланса и биодиверзитетске структуре. .Глобална намена шумских шумских комплекса. Критеријуми и услови планске дефинисаности. Законска регулатива и глобална намена. Глобална намена шума и специфичности одређеног подруја- културно историјско наслеђе, типолошка структура и типолошки састав шума, биолошка разноврсност и др. Типолошки састав, типолошка структура и типолошке карактеристике шумског комплекса и глобална намена (типолошки састав и структура националних паркова). Намена појединих делова шумског комплекса (основна намена). Критеријуми и услови планске дефинисаности.Основна намена и законска регулатива делова шумског комплекса. Типолошка структура и  типолошке карактеристике делова шумског комплекса као основ прироритетног наменског дефинисања и реонирања делова шумског комплекса у конкретне наменске целине (одређивање основне намене појединих делова шумског комплекса).Типолошки основ и  наменско реонирање  приоритетно  заштитних шума.Типолошки основ и наменско реонирање шума са приоритетном  производном  функцијом.Типолошки састав, типолошка структура и типолошке карактеристике шума са приоритетном заштитном  функцијом. Типолошки састав, типолошка структура и типолошке карактеристике делова шумског комплекса са приоритетном производном функцијом. Типолошки састав, типолошка структура и типолошке карактеристике рекреативних шума, строгих природних резервата и специјалних резервата природе и др.