+

Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.2121A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Upoznati studente sa principima i postupcima modeliranja u drvnoj industriji.

Osposobiti studente (buduće doktore nauka) da samostalno vrše modeliranje proizvodnih procesa  u drvnoj industriji, i da optimalno postave model procesa koji će imati u doktorskoj disertaciji.

Teorijska nastava:

  • Opšta pitanja modeliranja objekata i procesa
  • Principi modeliranja i usvajanja pretpostavki
  • Klasifikacija objekata i modela
  • Dinamičko modeliranje procesa mašinske prerade drveta
  • Dinamičko  modeliranje procesa kretanja, doziranja, transporta i skladištenja
  • Dinamičko modeliranje strujnih procesa u preradi drveta
  • Dinamičko modeliranje termičkih procesa u preradi drveta
  • Identifikacija procesa u preradi drveta

Praktična nastava:

Obilazak preduzeća za preradu drveta i analiza postojećeg stanja objekata i procesa. U okviru seminarskog rada izrada modela prema zadatim tehnološkim zahtevima. Identifikacija postojećeg modela u realnim uslovima.