+

Društveni marketing i menadžment izvoza nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.1111A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija i tehnike NIR-a i Statistika.

Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa pojmovnim određenjem, ulogom i faktorima društvenog marketinga koji su od značaja za menadžment izvoza nameštaja i proizvoda od drveta.

Ovladavnje znanjima o značaju, ulozi i uticaju najznačajnijih društvenih faktora na menadžment i marketing izvoza nameštaja i proizvoda od drveta.