+

Hemija drveta sa karakterizacijom hemijskih komponenti

Šifra predmeta: DM2.3111A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.3 Hemijsko mehanička prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj kursa je da studenti prodube znanje iz oblasti hemijskog sastava i konformacije osnovnih hemijskih jedinjenja koja čine drvnu supstancu (lignina, celuloze, hemiceluloze, ekstraktivnih materija i dr.) korišćenjem savremenih metoda karakterizacije: spektroskopskih, termalnih i ostalih sofisticiranih metoda za dijagnostiku.

Sveobuhvatno ovladavnje materijom predmeta, upoznavanjem molekulske i nadmolekulske strukture zida drvnih ćelija i metoda za karakterizaciju komponenti drveta, omogućava  kandidatu da se naučno osposobi za kreativni nivo rešavanja problema u oblasti hemijskih jedinjenja koja čine drvnu supstancu i hemijsko-mehaničke prerade drveta, kao i primene savremenih metoda karakterizacije organskih hemijskih jedinjenja.

Ultrastruktura i hemijski sastav zidova ćelija normalnog i reakcionog drveta, lišćara i četinara. Raspodela strukturnih komponenata po slojevima ćelijskog zida. Uticaj strukturnih i nestrukturnih komponenata na osobine drveta. Molekulska i nadmolekulska struktura celuloze (fibrilarna građa – unutrašnja struktura fibrila), svojstva celuloze, stepen polimerizacije, agensi bubrenja i rastvaranja, reaktivnost i hemijska modifikacija celuloze (reakcije esterifikacije i eterifikacije, promene u kiseloj i baznoj sredini).

Metode izolovanja hemiceluloza iz drveta. Sastav i struktura glavnih hemiceluloza lišćara i četinara i njihova uloga u ćelijskom zidu. Veza lignina i ugljenohidratne komponente u drvetu i uticaj na procese delignifikacije. Mogućnosti izdvajanja i korišćenja lignina.

Analiza faktora koji utiču na varijabilnost hemijskog sastava drveta: uticaj vrste drevta, godine starosti, visine stabla, staništa, sastojine.

Nove metode izolovanja i analize hemijskih komponenti drveta – standardi, uzorkovanje, osnovne analize. Savremene metode ispitivanja hemijskih komponenti drveta: ifracrvena spektroskopija IC (Infrared spectromerty-IR, carbon-13NMR spectrometry), gasna i tečna hromatifragafija (gas chromatography -GC-MC, liquid chromatography -LC-MS), atomska apsorpciona spektroskopija, UV- spektroskopija.