+

Karakterisanje proizvoda ekstrakcije i destilacije drveta

Šifra predmeta: DM2.3121A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.3 Hemijsko mehanička prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Da se studenti upoznaju sa savremenim postupcima  koji se primenjuju pri proizvodnji i prečišćavanju ekstraktivnih komponenti drveta, kao i procesima i proizvodima termičke razgradnje drveta uz korišćenje savremenih metoda spektroskopije, termalnih analiza i ostalih sofisticiranih metoda za dijagnostiku. Da studenti steknu produbljena saznanja o drvetu kao sirovini koja pruža mogućnost za dobijanje niza komercijalnih proizvoda, kao i načinima karakterisanja tih proizvoda

Da kandidat sveobuhvatno ovlada znanjima iz oblasti hemijske prerade drveta i mogućnosti eksploatacije drveta kao  sirovine, tako da se naučno osposobe za kreativni nivo rešavanja problema u oblasti hemijske prerade drveta.

Ekstraktivne materije drveta. Glavne grupe prema fizoološkoj ulozi u metabolizmu biljaka. Glavne grupe prema hemijskoj prirodi. Sadržaj ekstraktiva u tkivima različitog porekla. Karakterisanje prirodnih smola drveta i metoda (ekstrakciaja, destilacija) dobijanja terpentinskgo ulja, smolnih kiselina, kolofonijum, tal ulja i sulfatni terpentina, eteričnnih ulja iz različitih drvnih vrsta i delova biljaka. Sirovine i tehnološki postupci  za proizvodnju biljni štavila-tanini. Ekstrakcija, uparavanje, prečišćavanje štavila. Termička razgradnja drveta. Piroliza. Sagorevanje. Procesi termičke obrade bez prisustvaili uz mali dostup vazduha.Sirovine. Suva destilacija drveta. Uticaj temperature na tok destilacije. Ugljenisanje drveta. Proizvodi termičke razgradnje:drvni ugalj, sirovo drvno sirće. Drvni katran. Uređaji. Gasifikacija drveta. Principi. Generatori za proizvodnju gasa. Prinos i sastav gasa. Mogućnosti primene. Vodeni gas, generatorski gas.

Karakterisanje ultrastrukture i hemijskog sastav drveta i proizvoda ekstakcije i destilacije korišćenje savremenih instumentalnih metoda kao sto su : skenirajuća elektronska mikroskopija- SEM, Ultraljubičasta vidljiva spektroskopija ULJ/V (UV/VIS), infracrvena spektroskopija IC (IR), gasna hromatografija (GC), (GC-MS), atomska apsorpciona spektroskopija, nuklearna magnetna rezonanca (NMR).