+

Karakterizacija hemijskih komponenti mikoskopskih i submikroskopskih elemenata drvnog tkiva

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije

Produbljena analiza hemijskih sastava i konformacije osnovnih komponenata drveta (lignina, celuloze, hemiceluloze, ekstraktivnih materija i dr.) u sadejstvu sa adhezivnim sistemima i agensima za modifikaciju korišćenjem savremenih metoda spektroskopije, termalnih analiza i ostalih sofisticiranih metoda za dijagnostiku.

Da kandidat sveobuhvatno ovlada materijom predmeta, tako da se naučno osposobi za kreativni nivo rešavanja problema u oblasti hemijskih jedinjenja koja čine drvnu supstancu i njenu inerakciju sa adhezivnim sistemima, agensima vezivanja i modifikaciju.

Molekulska i nadmolekulska struktura i hemijski sastav zidova ćelija normalnog i reakcionog drveta, lišćara i četinar. Raspodela strukturnih komponenata po slojevima ćelijskog zida. Veza lignina i uglenohidratne komponente i njihova reaktivnost. Analiza faktora koji utču na varijabilnost hemijskog sastava drveta: uticaj vrste drevta, godine starosti, visine stabla, staništa, sastojine.Uticaj hemijskog sastava drveta na interakciju sa raznim tpovima adhezivnih sistema, analiza uspostavljene adhezije na nvou molekula i jačine lepljenog spoja, uslovi kvašenja i penetracije odnosno difuzije agenasa u drvno tkivo s obzirom na oblik i veličinu frakcija čestica. Upozvavanje sa savremenim naučnim metodama za analitičke analizu drvnih vlakana: termomehanička i termogravimetrijska analiza (Thermomechanical Analysis DMA, thermogravimetry analysis TGA), ifracrvena spektroskopija IC (Infrared spectromerty-IR, carbon-13NMR spectrometry), gasna i tečna hromatifragafija (gas chromatography -GC-MC, liquid chromatography -LC-MS), atomska apsorpciona spektroskopija, UV- spektroskopija. Upoznavanje sa savremenom mikroskopijom (skenirajuća elektronska mikroskopija- SEM).