+

Međunarodna trgovina drvetom i proizvodima od drveta

Šifra predmeta: DM2.1131B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija I tehnike NIR-a i Statistika.

Osnovni cilj predmeta predstavlja pružanje potrebnih znanja radi osposobljavanja studenata za profesionalno i efikasno bavljenje poslovima spoljne trgovine drvetom i proizvodima od drveta.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju razumevanje uticaja procesa globalizacije na međunarodnu trgovinu drvetom i proizvodima od drveta.  Poseban ishod predmeta sastoji se u znanjima vezanim za ulogu i uticaj najznačajnijih međunarodnih organizacija na polotiku trgovine drvetom, tržište sertifikovanih proizvoda od drveta kao i veličine, tokova i posledica ilegalne seče i tgovine drvetom u pojedinim zemljama, regionima i svetu u celini.

Kurs obuhvata šest poglavlja: prvo poglavlje sadrži EN i ISO standarde za industrijsku oblovinu, rezanu građu, podove od drveta, prozore i vrata od drveta, ploče na bazi drveta i nameštaj. U drugom poglavlju obrađuje se značaj sistema sertifikacije drvne sirovine za lanac nadzora (chain of custody) za sertifikovane proizvode od drveta. Međunarodno tržište i tokovi trgovine drvetom i proizvodima od drveta. U trećem poglavlju dat je pregled najznačajnijih međunarodnih organizacija (STO, FAO, UNECE i druge) i njihov značaj i uloga u međunarodnoj trgovini drvetom i proizvodima od drveta. U četvrtom poglavlju obrađen je uticaj politike, carinskih i necarinskih barijera na međunarodnu trgovinu drvetom. Peto poglavlje se odnosi na trgovinu ilegalno posečenog drveta. U ovom poglavlju posebno su istaknuti problemi i zemlje porekla ilegalno posečenog drveta kao i štete i problemi koje isto stvara na tržištu proizvoda od drveta. Institucije, organizacije, mere i instrumenti za sprečavanje trgovine ilegalno posečenog drveta u svetu, uključujući FLEGT proces, konvencije, deklaracije i druge instrumente. Šesto poglavlje obuhvata materiju koja se odnosi na učesnike, dokumentaciju i procedure prijema, skladištenja, pripreme, manipulacije, carinjenja, špedicije i utovara proizvoda od drveta u lukama kao i instrumenti osiguranja i naplate posla u međunarodnoj trgovini proizvoda od drveta.

Studijski istraživački rad: sprovođenje istraživanja u skladu sa zadatom temom.