+

Patologija drveta – lignikolne gljive

Šifra predmeta: DM2.6121A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.6. Zaštita drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta: Zaštita drveta ili položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta Šumska fitopatologija, Opšta mikologija ili Mikrobiologija;

Detaljno upoznavanje studenata sa bioekološkim karakteristikama lignikolnih gljiva, kao i sa najvažnijim vrstama truležnica, kao i posledicama njihovog delovanja na drvo;

Kvalitetno vladavanje potrebnim znanjima o lignikolnim gljivama kao uzročnicima propadanja drveta i uslovima za pojavu truleži, radi sprovođenja mera racionalne zaštite u cinju očuvanja količine i kvaliteta drvne sirovine.

Detaljno i temeljno ulaženje u materiju predmeta koja se odnosi na:

Teorijska nastava

Razmnožavanje i razviće lignikolnih gljiva, način ostvarivanja infekcije i širenje gljiva kroz drvo. Ishrana gljiva, stepen parazitizma i uticaj na svojstva drveta. Podložnost lignina, celuloze i hemiceluloza razlaganju od strane gljiva truležnica. Osnovi sistematike gljiva i najvažnje truležnice. Podela gljiva prema stanju drveta koje napadaju. Bioekologija najvažnijih truležnica. Fiziologija lignikolnih gljiva. Obojavanje drveta. Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu.

Praktična nastava

Osnovi morfologije gljiva, tipovi i faze truleži i simptomi prisustva truležnica u drvetu. Pregled drveta, objekata, konstrukcija i predmeta od drveta. Metodi dijagnoze vrste uzročnika, intenziteta napada i obima nastale štete. Procena stanja i potrebnih mera sanacije. Pregled stovarišta trupaca i rezane građe i određivalje mera preventivne i represivne zaštite drveta u toj tehnološkoj fazi prerade..