+

Proizvodnja nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.2112A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije

Formiranje kriterijuma za izbor vrste spojeva i vrste lepka u konstruisanju nameštaja i ostalihproizvoda od drveta. Ovladavanje materijom iz oblasti kvaliteta obrađene površine i kvaliteta nameštaja i proizvoda od drveta. Ovladavanje reološkim svojstvima masivnog drveta i njihova primena na deformisanje drveta u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta. Ovladavanje metodama i postupcima istraživanja u oblasti oplemenjavanja ploča.

U potpunosti ispunjeni ciljevi predmeta.

Povećanje mera osnovnim delovima proizvoda i formiranje složenih delova lepljenjem od detalja do gotovog proizvoda. Spajanje delova od masivnog drveta po dužini, širini i debljini. Spajanje delova u ramove, korpuse i geštele. Reološki modeli drveta i matematička predstava tečenja kod drveta, principi deformisanja masivnog drveta, raspored napona u prirodnom drvetu, hidrotermički obrađenom drvetu pri deformisanju, hemijski postupak pripreme drveta za deformisanje; postupci deformacije drveta; svojstva savijenog drveta; deformisanje slojevitog drveta; oblikovanje lameliranih obradaka. Priprema podloge, obloge, lepka i izbor metode lepljenja: istraživanje režima lepljenja oplemenjavanja ploča folijama; istraživanje optimalnog postupka oplemenjavanja; oplemenjavanje užih strana ploča; postupci oplemenjavanja užih strana ploča; oplemenjavanje profilisanih rubova ploča; optimizacija procesa oplemenjavanja. Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala i gotovih proizvoda.