+

Игор Џинчић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 930
Е-маил: igor.dzincic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 45
Консултације: среда, 15‒17 часова; четвртак 12‒14 часова

Рођен је 05.10.1976.године у Београду. Завршио је ХIII Београдску гимназију. Дипломирао је 04.10.2001. године на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, Одсек за прераду дрвета.

Након дипломиранја заснива радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду на катедри Финална прерада дрвета. За асистента приправника на предмету Финална прерада дрвета избан је 2001. год., док је за асистента на ужој научној области Финална прерада дрвета биран 2006. године. Године 2011. је изабран у звање доцента, док је 2016.год. изабран у звање ванредног професора за ужу научну област Финална прерада дрвета. Године 2021 изабран је у звање редовног професора. На Универзитету у Београду Шумарском факултету, је акредитовани наставник на свим нивоима у оквиру уже научне области Финална прерада дрвета.

Од 2007. године ангажован је у раду Завода за контролу квалитета намештаја кроз коју интензивно сарађује са великим бројем предузећа дрвне индустрије. У оквиру Завода за контролу квалитета намештаја у периоду од 2007.год. до 2010.године обављао је дужности руководиоца за квалитет, док је од 2010.год., до 2019.год био постављен на место заменика руководиоца Завода за контролу квалитета намештаја. Од 2019.године обавља дужности руководиоца Завода за контролу квалитета намештаја.

Као сарадник Института за стандардизацију Србије, 2010.год., изабран је за председника Комисије за стандарде и слична документа из области намештаја (КС Д136), а од 2012.год., је члан Комисије за за стандарде и слична документа из области врата, прозора, застора, грађевинског окова, зид-завеса и грађевинског стакла (КС У162). Активно учествује у раду поменутих комисија из надлежности наведених техничких тела Међународне организације за стандардизацију (ISO) и Европског комитета за стандардизацију (CEN).

У свом досадашњем раду др Игор Џинчић је објавио или саопштио, самостално или са другим ауторима, укупно 41 научни рад. Коаутор је универзитетског уџбеника из области конструисања намештаја.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета.

Област истраживања

Конструисање намештаја, Нумеричка анализа конструкције намештаја, Оптимизација утрошка материјала, Технологије лепљења у финалној преради дрвета, Технолошки процеси производње намештаја, грађевинске столарије и осталих производа од дрвета, Обезбеђење квалитета намештаја.

Ангажовање у настави

На Одсеку за технологије дрвета изводи наставу из предмета:

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Основне струковне студије

Одабрани научни радови

 • Džinčić, I. (2006), “ Uticajni faktori na čvrstoću i trajnost stolica “ –magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, broj strana 63 [+38], datum odbrane 20. 10. 2006.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2010): Stress distribution in chair construction. First Serbian Forestry Congress, Faculty of Forestry, Belgrade, p. 274.
 • Džinčić, I. (2011): “ Teorijska analiza i eksperimentalna provera faktora koji utiču na čvrstoću stolica” – doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, broj strana 154 [+23], datum odbrane 16. 6. 2011.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2012):: „Determing the Parameters of Wood Machinability as a Function of Tangential Cutting Force During the Process of Machining Wood by Routing“ Wood Research, Slovak Forest Product Research Institute, 57(1), p.161‒172.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2012):: „Influence of type of fit on strength and deformation of oval tenon-mortise joint“ Wood Research, Slovak Forest Product Research Institute, 57(3), p.469‒478.
 • Džinčić,I., Živanić,D. (2013): Strength of fixed corner joints in cabinet furniture. International Scientific Conference “Wood technology and product design”, Ohrid, FYR Macedonia.
 • Živanić D., Vladić J., Džinčić I., Đokić R., Gajić A. (2014): Simulation of material flow in the zoned oreder picking systems. 5th International Conference Transport and Logistics, Niš, Serbia (185‒200).
 • Džinčić I., Živanić D. (2014): The influence of fit on the distribution of glue in oval tenon-mortise joint. Wood research 59(2), Pulp and Paper Research Institute, Slovakia, (297‒302).
 • Vladić J., Živanić D., Džinčić I., Đokić R., Gajić A. (2014): Application of the numerical methods for dynamic analysis of transport systems with rope. The 8th International Triennial Conference Heavy Machinery (8; 2014; Zkatibor, Serbia), ISBN 978-86-82631-74-3, (37‒42).
 • Skakić D., Džinčić I. (2015): Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta – Osnovi konstruisanja, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.
 • Džinčić I., Nestorović B. (2015): Influence of the dowel without adhesive on strength and durability of storage furniture. Second International Scientific Conference “Wood technology and product design”, Ohrid, FYR Macedonia.