+

Restauracija nameštaja

Šifra predmeta: DM2.2112B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa mogu samostalno da vode tehnološki proces restauracije starog nameštaja, te da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da donose odluke pri odlučivanju o investicionim ulaganjima u opremu za površinsku obradu drveta – restauraciju starog nameštaja u malim i srednjim preduzećima.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava Uvod, upoznavanje sa stilovima (barok, kasni barok, rokoko, klasicizam, ampir, bidermajer), zašto treba restaurirati stari nameštaj, opremanje prostorije za restauraciju, uklanjanje starih premaza, tipični poslovi restauracije, površinska obrada, grundiranje, nauljivanje, voskanje, lazurno bojenje, bajcovanje, lakiranje, politiranje, francuska politura,pozlaćivanje.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Radionica – praktičan rad na restauraciji starog nameštaja