+

Тања Палија

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 825
Е-маил: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 46
Консултације: зимски семестар: среда и петак од 13 - 14 часова; летњи семстар: понедељак од 12 - 14 часова

Рођена је 1982. године у Београду, где је завршила основну школу и XIII београдску гимназију. 2001. године уписује Одсек за прераду дрвета на Шумарском факултету, где је дипломирала 2007. године одбранивши дипломски рад на Катедри за финалну прераду дрвета. Докторску дисертацију под насловом „Утицај полиелектролита на интеракцију дрвета и водоразредивих премаза” одбранила је 2015. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекла титулу доктор биотехничких наука. На Шумарском факултету ради од јуна 2009, када је изабрана у звање асистента из уже научне области Финална прерада дрвета. У јануару 2016. године бира се у звање доцента, када поред вежби почиње да држи и предавања из области површинске обраде дрвета на свим нивоима студија. На основним студијама држала је наставу из Техничког цртања од 2015.године, а од 2018. године држи наставу на изборном предмету Тапацирани намештај. 2021. године постаје ванредни професор.

Др Тања Палија је као један од аутора објавила 36 научни рад, од чега 6 рада у међународним часописима,  3 рада у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, 8 радова у часописима националног значаја и 18 радова на међународним скуповима и конференцијама. Аутор је приручника из области површинске обраде дрвета под насловом „Површинска обрада дрвета. Грешке лакирања“ и коаутор је једног поглавља у истакнутој монографији националног значаја и учествовала је у реализацији једног међународног пројекта. Поред научних радова др Тања Палија је објавила и 10 текстова у ревијално-стручним часописима, аутор је Приручника za  и коаутор је приручника за полагање пријемног испита на одсеку за ТМП . Члан је комисије за стандарде ИСС: KS D136 Намештај и комисије и H:035 Боје. лакови и сродне технологије и производи.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета

Област истраживања

Технологије површинске обраде дрвета; интеракција дрвета и материјала за површинску обраду; модификација површинског слоја дрвета, контрола квалитета намештаја

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Обавезни предмети

Изборни предмети

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Струковне студије

Одабрани научни радови

  • Palija T., Jaić M., Džinčić I., Šućur A., Dobić J. (2018): Variability of dry film thickness of a coating applied by roller coater on wood in a real industrial process, Drewno 2018, Vol. 61 ( 201): 153-164Palija T., Rančić M., Pavlič M., Petrič M., Jaić M. (2015), Water-borne coatings: Reducing the impact of wood raising , Cost Action FP 1006 bringing new functions to wood through surface modification. Thessaloniki, Greece, 8-9 April 2015, Faculty of sciences, School of physics: Aristotle University, 59-61
  • Zdravković V., Palija T., Lovrić A. Obradović A. (2020): Impact of Pressing Regime and Substrate Type on Bond Quality of Decorative Veneer, BioResources 15 (2): 2668-2679
  • Palija T., Dobić J., Jaić M. (2013): A photochemical method for improvement of color stability at polymer–wood biointerfaces, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 108, Elsevier (152– 157)
  • Džinčić I., Palija T., Mirić-Milosavljević M., Mihailović V. (2017): Size and character of the loads in corner joints within storage furniture, Wood research 62(3):451-458
  • Radoman T., Džunuzović J., Trifkovic K., Palija T., Marinković A., Bugarski B., Džunuzović E. (2015): Effect of surface modified TiO2 nanoparticles on thermal, barrier and mechanical properties of long oil alkydresin-based coatings, Express polymer letters Vol. 9, No.10, 916-931
  • Palija T., Jaić D., Jaić M. (2013): Uticaj bajcovanja drveta trešnje (Prunus avium L.) na adheziju premaza, Zaštita materijala Vol LIV (4), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (396-403)
  • Jaić M., Palija T., Đorđević M. (2014): The impact of surface preparation of wood on the adhesion of certain types of coatings, Zaštita materijala Vol LV (2), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (163-170)
  • Jaić M., Palija T. (2015): High gloss finish: the impact of surface roughness on gloss, Zaštita materijala Vol LVI (4), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (457-462), UDC:
  • Palija T., Jaić M., Džinčić I., Šućur A., Dobić J. (2017), The impact of temperature of coating and UV lamp position on the gloss of UV acrylic coating on wood, Proceedings of 3rd International Scientific Conference “Wood technology & Product design”, Ss.Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior-Skopje Republic of Macedonia, 11-14. September, Ohrid, 96-104
  • Palija T., Rančić M., Pavlič M., Petrič M., Jaić M. (2015), Water-borne coatings: Reducing the impact of wood raising, Cost Action FP 1006 bringing new functions to wood through surface modification. Thessaloniki, Greece, 8-9 April 2015, Faculty of sciences, School of physics: Aristotle University, 59-61