+

Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta

Šifra predmeta: DM2.4112A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa mogućnostima rada i primene automatskog upravljanja u preradi drveta. Studenti će upoznati mogućnosti korišćenja automatskog upravljanja u preradi drveta i osposobiti se za odgovarajuće primene.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za mogućnosti, načine rada i primene automatskog upravljanja u preradi drveta.

Teorijska nastava

Karakterizacija sistema automatskog upravljanja. Stabilnost sistema automatskog upravljanja. Sistemi kontrole procesa u drvnoj industriji. Principi i sistemi za kontrolu proizvoda drvne industrije. Digitalni sistemi automatskog upravljanja. Definisanje sistema u prostoriu stanja. Multivarijabilni sistemi automatskog upravljanja. Stabilnost multivarijabilnih sistema automatskog upravljanja. Sinteza.

Praktična nastava

Upoznavanje sa osnovnim komponentama i principima njihovog povezivanja u sisteme automatskog upravljanja. Korišćenje prenosnih karakteristika. Primena kriterija stabilnosti. Upoznavanje sa realnim sistemima kontrole procesa u drvnoj industriji. Ulazna i izlazna kontrola, automatizacija usklađivanja sa standardima. Definisanje složenih sistema sa više ulaza i izlaza. Kriterijum stabilnosti po Ljapunovu. Korišćenje MATLAB softverskog paketa.