+

Obaveze po semestrima

 

Aktivnosti na doktorskim studijama nose sledeće vrednosti ESPB bodova:
1. godina 2. godina 3. godina
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem.
Metodologija NIR-a

14 ESPB

Izborni predmet 2 iz UNO

8 ESPB

Izborni predmet 3 iz UNO

8 ESPB

Referisanje o napretku istraživanja

6 ESPB

 

Izborna mogućnost:učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku RS

8 ESPB

Rad na tekstu disertacije 2

5 ESPB 

 

Odbrana projekta  disertacije

6 ESPB

Tehnike NIR-a

8 ESPB

Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko  modeliranje

8 ESPB

Laboratorijski i eksperimentalni rad,  statističko modeliranje

8 ESPB

Laboratorijski i eksperimentalni rad,  statističko modeliranje

10 ESPB

Laboratorijski i eksperimentalni rad,  statističko modeliranje

8 ESPB

Izrada doktorske disertacije

10 ESPB

Izborni predmet 1 iz UNO

8 ESPB

Izrada projekta  doktorske disertacije

8 ESPB

Publikovanje naučnog rada 1  u domaćem časopisu kategorije M52 ili M53

4  ESPB

Prijava  disertacije

8 ESPB

Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom

8 ESPB

Rad na pripremi odbrane disertacije

5 ESPB

Seminarski rad

ESPB 6

Učešće na domaćem  naučnom skupu sa referatom

4 ESPB

Publikovanje naučnog rada 2  u vodećem domaćem časopisu kategorije M 51

6 ESPB

Rad na tekstu disertacije 1

 6 ESPB

Publikovanje naučnog rada 3 u međunarodnom časopisu sa SCI liste

10  ESPB

30 ESPB 30 ESPB 30 ESPB 30 ESPB 30 ESPB 30 ESPB

Ukupno ESPB: 180