+

Ekološki efekti šumskih meliorativnih radova

Šifra predmeta: M41112A
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Nema

Upoznavanje sa efektima delovanja primenjenih šumskih meliorativnih radova na faktore sredine.

Osposobljavanje za samostalno odličivanje u izboru, planiranju i primeni šumskih meliorativnih radova u pravcu postizanja njihovih optimalnih ekoloških efekata. Priprema za doktorske studije.

Teorijska nastava:

Efekti primene metoda protiverozionih pošumljavanja: infiltracionih banketa, gradona, konturnih rovova, zidića protiv spiranja po Rosiću na gubitke zemljišta, vezivanje organskog ugljenika u biomasi i zemljištu, unapređenje biodiverziteta, formiranje zemljišta. Uticaj snegozaštitnih pojaseva na brzinu vetra, raspored snega i rezervu vezanog ugljenika u biomasi i zemljištu. Uticaj poljezaštitnih pojaseva na mikroklimu (brzinu vetra i temperaturu vazduha), unapređenje biodiverziteta, rezervu vezanog ugljenika u biomasi i zemljištu, prinos useva na zaštićenim poljoprivrednim površinama. Uticaj i efikasnost rekultivacije na formiranje zemljišta i biodiverzitet. Efekti primene nekih drvenastih vrsta u šumskim meliorativnim radovima i kriterijumi za izbor vrsta. Mogućnost prizvodnje i nabavke sadnog materijala za primenu u metodama protiverozionih pošumljavanja i rekultivacija jalovišta.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Analiza svojstava zemljišta, prisustva biljnih vrsta, gubitaka zemljišta i rezerve vezanog ugljenika u uslovima gde su primenjene metode protiverozionih pošumljavanja. Analiza brzine vetra, temperature vazduha, prisustva biljnih vrst, rezerve vezanog ugljenika u uslovima primenjenih različitih vrsta šumskih zaštitnih pojaseva. Analiza svojstava zemljišta i rezerve vezanog ugljenika kod primenjenih re metoda rekultivacije jalovišta. Analiza ekoloških efekata primene pojedinih drvenastih vrsta u šumskim meliorativnim radovima. Interpretacija dobijenih rezultata i samostalno odlučivanje o mogućnosti primene šumskih meliorativnih radova.