+

Monitoring kvaliteta površinskih voda

Šifra predmeta: M41106E
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Upoznavanje studenata sa stanjem kvaliteta životne sredine, a pogotovo sa kvalitetom površinskih voda, kao mogućih izvora vode za vodosnabdevanje. Kako uskladiti program monitoringa sa potrebama društva i razvoja urbanih naselja u skladu sa direktivom EU.

Sticanje znanja iz problema zaštite izvorišta voda u brdsko-planinskom području, i primena tih znanja u cilju očuvanja zdrave prirodne sredine. Monitoring kvaliteta tranzitnih i autohtonih vodotoka u cilju očuvanja i korišćenja tih vodotokova za potrebe vodosnabdevanja navodnjavanja i opšteg privrednog razvoja zemlje. Primena savremenih metoda u kontroli kvaiteta voda u cilju očuvanja životne sredine.

Teorijska nastava:

Teorijska nastava bi obuhvatila sledeće aspekte Monitoringa:                                             

 • Opšti aspekti programa monitoringa
 • Definisanje potrebnih informacija o programu, prilagođavanje traženim potrebama, obezbeđivanje potrebnih finansijskih sredstava.
 • Vrste vodenih površina, mogućnost njihovog korišćenja i način očuvanja ekologije sliva.
 • Definisanje komponenti za ispitivanje, (matrice vodnog sistema), (voda, suspendovani nanos, suspendovane materije i plivajući otpad, sedimentne materije, biološki indikatori).
 • Vrste uzoraka, učestolost uzorkovanja, određivanje lokacije stanica.
 • Mobilna terenska oprema i uređaji za specifične potrebe istraživanja.
 • Operativni pregled obrade podataka.
 • Kombinovanje hidroloških istražnih radova sa monitoringom kvaliteta voda
 • Kontrola kvaliteta podataka monitoringa.
 • Ocena programa monitoringa sa stanovišta potreba i iskustava.
 • Utvrđivanje statusa i trenda kvaliteta površinskih voda,
 • Identifikacija zagađenja ugroženih zona.
 • Obezbeđenje ulaznih podataka za uspostavljanje monitoringa u budućim planovima integralnog upravljanja rečnim slivom u skladu sa ekosistemskim pristupom i održivim razvojem regiona
 • Principi projektovanja mreže stanica za istraživanje kvaliteta voda
 • Nacionalna mreža stanica i njihov cilj
 • Izbor indikatora kvaliteta životne sredine
 • Uzorkovanje vode
 • Hemijski pokazatelji kvaliteta voda
 • Fizički pokazatelji
 • Biološki bakteriološko pokazatelji
 • Tipovi programa uzimanja uzoraka vode
 • Uzorkovanje sedinmenata standard ISO 5667
 • Analiza podataka o kvalitetu sedimenta
 • Oprema za uzimanje uzoraka standard ISO 5667-2
 • Postupci kontrole kvaliteta voda standard  ISO 5667-6
 • Kontrola rada komunalnih deponija, način odlaganja komunalnog kabastog otpada.
 • Kontrola rada PPOV (postrojenja za preradu otpadnih voda) izlaznog efluenta.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

boravak studenata u akreditovanim labaratorijama za kontrolu kvaliteta uzorkovane vode. Određivanje parametara kvaliteta. Izrada programa monitoringa. Uzorkovanje tekuće vode, uzorkovanje stajaće jezerske vode, formiranje kompozitnih uzoraka. Uzimanje uzoraka mulja i nanosa za određivanje hemijskog, fizičkog i biohemijskog sastava uzoraka.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.