+

Reonizacija zone rizika od prirodnih nepogoda

Šifra predmeta: M41106B
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Sticanje znanja o reonizaciji zone  potencijalnog rizika od pojave   od prirodnih nepogoda  (katastrofa) : poplave, bujične poplave, klizišta, odroni, šumski požari, atmosverske nepogode is..

Stečena znanja za izradu karte erozije i erozionih područja, određivanje plavnih zona kod bujičnih tokova, reonizacija poajave klizišta, izrada karte rizika od šumskih požara.

Teorijska nastava:

Ugroženost od erozije i bujičnih poplava-globalni aspekt. Ugroženost od erozije i bujičnih poplava-regionalni i lokalni aspekt. Slivno područje kao polazni element u oceni ugroženosti. Prirodni faktori pojave rizika (fizičko-geografske karakteriostike sliva; klimatsko-meteorološke karakteristike područja; pedološke i geološke osobine; vegetacioni pokrivač; razvijenost erozionih procesa).Izrada karte erozije i erozionih područja.Određivanje plavnih zona kod bujičnih poplava. Reonizacija zone rizika od klizišta. Antropogeni faktori pojave rizika (način korišćenja zemljišta; nivo urbanizacije; raspored naselja, puteva i ostalih infrastrukturnih objekata). Određivanje rizika od pojave šumskih požara.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Izrada elaborata koji obuhvata određivanje rizika i reonizaciju pojave prirodnih nepogoda: erozija, odroni, klizišta, bujične poplave, šumski požari.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.