+

Вукашин Милчановић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 851
Е-маил: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 3
Консултације: понедељак, 11.00–13.00 часова; уторак, 11.00–13.00 часова

Вукашин Милчановић је рођен 30. августа 1983. године у Ужицу, где је завршио основну школу, а средњу „Шумарску школу” је завршио у Краљеву. Основне студије на Шумарском факултету у Београду је уписао 2002. године (смер за Заштиту од ерозије и уређење бујица), где 2011. године уписује докторске студије (студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса). Након уписа докторских студија ангажован је на више пројеката науке Шумарског факултета. Године 2011. године је запослен на Шумарском факултету у звању стручног сарадника, а 2012. године изабран у звање асистента и ангажован је на научном пројекту под називом: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, руководилац: проф. др Ратко Кадовић. Током досадашњег рада, са својим професорима и колегама, објавио је 11 радова у научним часописима, од чега 1 у часописима са SCI листе. Учествовао је на изради 30 пројеката и студија, као одговорни пројектант или пројектант сарадник. Организовао и учествовао је на више научних конференција и стручних скупова.

Члан је следећих националних и међународних организација:

 • WАSWAC-a (Светска организације за конзервацију земљишта и вода);
 • Удружење бујичара Србије;
 • Инжењерске коморе Србије (лиценца бр. 375О39715).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Одабрани научни радови

 • Ристић, Р.; Радић, Б.; Милчановић, В.; Малушевић, И.; Половина, С. (2015): Заштита од ерозије као предуслов развоја скијалишта на Старој Планини, Пиротски Зборник бр. 40, стр. 1-27 (DOI: 10.5937/pirotzbor1540001R). http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0554-19561540001R
 • Ристић, Р.; Костадинов, С.; Милчановић, В.; Радић, Б.; Малушевић, И. (2015): Бујичне поплаве, просторно и урбанистичко планирање у Србији, VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Зборник радова, стр. 507‒513.
 • Tодосијевић М., Кадовић Р., Милчановић В., Миљковић П. (2015): Угљеник у земљишту и климатске промене Деградација и заштита земљишта [Електронски извор]: тематски зборник, Универзитет у Београду, Шумарски факултет ISBN 978-86-7299-242-7.
  http://www.sepa.gov.rs/download/strano/2016_DegradacijaZemljista.pdf
 • Todosijevic M., Zlatić M, Dragović N., Milčanović V., Andrijanić T., Vukelić G.(2014): Sustainable management of Soil Resources in Mountainous Areas of Western Serbia using Conservation Measures, Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 136‒148 Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5.
  https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510653812/Challenges_Sustainable_Land_Management
 • Вишњевац, Н.; Цвијетиновић, Ж.; Бајат, Б.; Радић, Б.; Ристић, Р.; Милчановић, В. (2013): Оцена несигурности просторне концентрације отицаја применом Монте Карло стохастичких симулација, Гласник Шумарског факултета (ISSN 0353-4537), бр. 108, стр. 7-24 ( DOI: 10.2298/GSF1308007V).
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-45371308007V
 • Ristić, R.; Ljujić, M.; Despotović, J.; Aleksić, V.; Radić, B.; Nikić, Z.; Milčanović, V.; Malušević, I.; Radonjić, J. (2013): Reservoir sedimentation and hydrological effects of land use changes-case study of the experimental Dičina river watershed, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISSN Printed: 1842-4090; ISSN Online: 1844-489X), Vol. 8, No. 1, pg. 91‒98.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=298
 • Kostadinov, S.; Košanin, O.; Petrović, A.; Milčanović, V. (2013): Water erosion and torrential floods -significant factor in land degradation, Proceedings, the 1st International Congress on Soil Science, XIII National Congress in Soil Science, Soil – Water – Plant, Belgrade, Serbia, 23-26th September, 2013; Belgrade: Soil Science Society of Serbia and Soil Science Institute,2013,451-465(Conference paper), Database: CAB Abstracts.
 • Белоица Ј., Кадовић Р., Перовић В., Тодосијевић М., Чакмак Д., Милчановић В., Белановић С. (2012) : Утицај киселих депозиција на реакцију земљишног раствора у сливу реке Расине; Ерозија бр.38, Универзитет у Београду, Шумарски факултет и Удружење бујичара Србије, ISSN -0350-9648, COBIS-15956226. http://www.udruzenjebujicara.com/images/stories/casopis_erozija/Erozija_38.pdf
 • Todosijević M., Zlatić M., Kostadinov S., Milčanović V. (2012): Cost Benefit Analysis in Sustainable Land Management in the Mountainous Region of the Municipality of Ljubovija, BALWOIS, Conference of Water Observation and Information System for Decision Support, 28 May‒2 June 2012, Ohrid, Republic of Macedonia, Full paper on CD, ISBN978-608-4510-10-9.
 • Kostadinov S., Milačanović V., Dragićević S., Milovanović I., Novković I. (2010): Effect of erosion control works on the state of erosion and sediment transport in the Žunjska reka catchment upstream of the storage „Ćelije“, First Serbian Forestry Congress – Future with Forests, 11-13 November 2010, Faculty of Forestry University of Belgrade, Belgrade, Serbia, Congress Abstracts – p. 190, ISBN 978-86-7299-066-9, rad na CDu str. 746-756, 2010. ISBN 978-86-7299-071-3.
  http://congress.sfb.bg.ac.rs/PDF/erosion/rad1e.pdf