+

Sanacija klizišta

Šifra predmeta: M41112B
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Nastava iz predmeta Sanacija klizišta ima za cilj sticanje osnovnih znanja o metodama i tehnikama sanacije uslovno stabiknih i nestabilnih kosina i padina. Program nastave obu-hvata: metode izučavalja, kartiranja i osmatranja klizišta, koje će poslužiti za odlučiva-nje o primeni mera i tehnika koje će omogućiti stabilnost i funkcionalnost prostora degra-diranih kliženjem i klizištima. Takođe, cilj je da se, kao završnica projekta sanacije klizišta steknu znanja o merama korišćenja i održavanja saniranog klizišta.

Stečena znanja izučavanja uslovno stabilnih i nestabilnih padina i kosina i znanja o postupku, merama i tehnikama sanacije klizišta, kao i o merama korišćenja i održavanja saniranog klizišta.  

Teorijska nastava

Opšte o kliženju i klizištima; nastanak klizišta; uzroci kliženja projektovanih kosina; uzroci nestabilnosti prirodnih padina; mehanički oblici pomeranja kliznog tela; morfologija i elementi klizišta; dinamika kliženja; geodinamička svojstva klizišta; vrste klizišta.
Metodologija izučavanja klizišta i nestabilnih pojava; indikacije klizišta i nestabilnih terena; izučavanje klizišta; kartiranje klizišta; osmatranje klizišta; redosled istraživanja; analiza stabilnosti prognoziranje pojave i razvoja klizišta; elaborat sanacije klizišta.
Saniranje klizišta na padinama i kosinama; opšte o saniranju klizišta; preventivne mere sanacije; interventne-hitne mere sanacije; završne-definitivne sanacione mere. Regulisanje površinskih voda prihvatanje i odvodnjavanje; mere prihvatanja i odvodnjavanja podzemnih voda; drenažni rovovi, bušotine, pokrivači i drenažne galerije. Izmene položaja, količine i vrste materijkala u kliznom telu; ublažavanje ili smanjenje nagiba kosine; terasiranje površine kosina i padina; rasterećenje čeonog dela klizišta; opterećenje nožice klizišta;zamena masa materijala; uklanjanje tela klizišta; zaštita od podrivanja obala i padina. Veštačko pobolj-šanje svojstava materijala u telu klizišta, podlozi i zaleđu; injektiranje; elektroosmomoza; termička metoda „pečenja“.

Saniranje obložnim i potpornim konstrukcijama; obložni zidovi; obloga torketiranjem; kameni zid formiran bez veziva; potporni zid od gabiona; potporni zidovi izvedeni od vezanog materijala; zavesa šipova; čelična talpe i železničke šine; betonske dijafragme–ekrani; kamena rebra; saniranje sidrenjem; biološke mere sanacije; premošćavanje klizišta.
Mere korišćenja i održavanja saniranog klizišta. Održavanje drenaža, obložnih i potpornih konstrukcija i zemljanih radova koji obezbeđuju stabilnost i funkcionalnost saniranog klizišta.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Određivanje granica klizišta; morfologije i elementa klizišta; vrste klizišta; geotehnički