+

Никола Живановић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 842
Е-маил: nikola.zivanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 7
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Рођен 14. 1. 1989. године у Сокобањи. Гимназију „Бранислав Нушић” – природно‑математички смер, завршио у Сокобањи 2008. године. Школовање наставио на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, где након завршених основних студија 2013. године стиче звање дипломирани инжењер шумарства. На истом факултету 2014. године завршава мастер студија и стиче звање мастер инжењер шумарства. Докторских студија на Шумарском факултету уписује 2014. године. Ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода. Област истраживања: механизам ерозионих процеса, геотехника, санација клизишта, механика тла. Члан је Удружења бујичара Србије. Секретар катедре од 2013. године.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Nikola Živanović, Grozdana Gajić (2016): ”Criteria for initial movements of sand in layers of clay“, International symposium – Investments, new technologies in mining and sustainable development, Šabac 24-25 November 2016.
  • Grozdana Gajić, Nikola Živanović (2016): “Solution for land reclamation of clay pit in Debeljača”, International symposium – Investments, new technologies in mining and sustainable development, Šabac 24-25 November 2016 .
  • Grozdana Gajić, Nikola Živanović, Luka Vukić (2016): „INDICATORS AND DEGRADATION MECHANISAM OF LOESS SOIL“, 3rd Conference of the World Association of Soil and Water Conservation, Belgrade, august 22-26, 2016.
  • Grozdana Gajić, Vojislav Đeković, Aleksandar Petrovski, Vladimir Čebašek, Vesna Damnjanović, Nikola Živanović, (2012.): „Ocena rizika usled pokretanja peskova u proslojcima glinovitih naslaga na stabilnost kosina kod površinskih iskopa“, 39. Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS 25-28.9.2012., Tara, str. 539-542, ISBN:978-86-7488-086-9.
  • Grozdana Gajić, Igor Miljanović, Nikola Živanović, Mirjana Stanišić, Milica Pavlović, Vesna Damnjanović, (2013.): „Uporedna analiza efekata biološkog “armiranja” i njihov uticaj na unutrašnju eroziju“, Časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije „Erozija“ 39, str 46-56, Udruženje bujičara Srbije, ISBN 0350-9648, Beograd.
  • Kadovć R., Miljković P., Perović V., Živanović N., Ali BohajarY.M., Belanović Simić S. (2014): “Analiza erodibilne frakcije peskovitih zemljišta Deliblatkse peščare” Časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije „Erozija“ 40, str 38-52, Udruženje bujičara Srbije, ISBN 0350-9648, Beograd