+

Гроздана Гајић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 944
Е-маил: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Образовање: Дипломирала на Шумарском факултету, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, 1986. године. Магистрирала 1994. године. Докторирала 2000. године и стекла звање доктор биотехничких наука, област Заштита земљишта од ерозије.

Професионалне активности: 1986 године наставник у средњој Школи за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; 1993. полаже стручни испит из области Водопривреде ерозионих подручја; На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету ради од 1990. као стручни сарадник; 1994. асистент; 2001. доцент; 2006. ванредни професор; 2011. године редовни професор, за ужу научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

Област истраживања: Физичка својства земљишта и корелативна веза са ерозионим процесима; унутрашња ерозија; физика земљишта шумских екосистема; консолидација и стабилизација ерозијом угроженог земљишта; стабилност косина; санација клизишта; заштита, рекултивација и ревитализација; системска истраживања и математичко моделирање.

Учешће у научним и стручним телима: Била је члан: Стручног савета ЈП Електропривреда Србије (2001‒2009); Експертске радне групе за учествовање у активностима приступања Србује процесу ратификације Конвенције УН о борби против дезертификације; Савета Факултета (2002‒2004), заменик председника Савета (2004‒2006), председник Комисије за издавачку делатност Факултета (2004‒2008), секретар Катедре за противерозиону геотехнику (1997‒2007); генерални секретар Удружења универзитетских професора и научника Србије (2007‒2011).
Члан је: World Association of Soil water consrvation, Друштво инжењера и техничара Србије, Удружење бујичара Србије.

Учествовала је у организацији више научних и стручних скупова као члан организационог и програмског одбора. Организовала је изложбе „Виминацијум драгуљ светске културне баштине, а наш”, и трибине „Драгуљи цивилизација у разоткривању ‒ Виминацијум” (2011).

Лауреат је повеље „Проф. др Војислав К. Стојановић” (2009), УПНС.

Ужа научна област

Eрозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

⦁ S.Vujić, I.Miljanović, S.Maksimović, A. Milutinović, T.Benović, M.Hudej, B.Dimitrijević, V.Čebašek, G.Gajić, (2010): „Optimal dynamic management of exploitation life of the mining machinery: Models with undefined interval“, Journal of Mining Science, ISSN: 1062-7391, Vol. 45, No. 4, July-August 2010, 425-430, ISSN: 1062-7391. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10913-010-0053-2
⦁ S.Vujić, I.Miljanović, S.Boševski, K.Kasaš, A. Milutinović, N.Gojković, M.Josipović Pejović, B. Dimitrijević, G.Gajić, V.Čebašek, (2010): „Optimal dynamic management of exploitation life of the mining machinery: Models with limited duration“, Journal of Mining Science ISSN: 1062-7391, Vol. 46, No.5, September-October 2010, 554-560, ISSN: 1062-7391. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10913-010-0069-7
⦁ Vujic, I.Miljanovic, A.Milutinovic, K.Kasas, G.Gajic, A.Petrovski, M.Josipovic Pejovic, B.Dimitrijevic, P. Pavlovic, (20===): „Fuzzy linear model of production optimization of mining systems with multiple entities“, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, University of Science and Technology Beijing, PR China, ISSN: 1005-8850, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857266539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s
⦁ Đeković,V., Anđelković,A., Milošević,N., Gajić,G., Janić,M., (2013): „Effect of reservoir on floodwave transformation“ Carpathian Journal of Earth and Enviromental Sciences, Volume 8, Issue 2, 2013, Pages 107-112, ISSN: 18424090, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878207754&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s
⦁ Petrović B., Vujić S., Čebsšek V., Gajić G., Ignjatović D. (2016): „Predictive analysis of slope stability of internal dumps in Tamnava-West field mine after flooding“ JOURNAL OF MINING SCIENCE, (2016), vol. 52 br. 1, str. 110-114 ISSN: 1573-8736, http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1062739116010186
⦁ S.Vujić, G.Gajić, et al (2006): „Selektivno otkopavanje i odlaganje otkrivke u funkciji rekultivacije površinskih kopova uglja“, urednik prof. dr S. Vujić. Izdavači: Univerzitet u Beogradu – Rudarski i geološki fakultet; Elektroprivreda Srbije; Akademija inženjerskih nauka Srbije. CIP-622.271.4:626.877; ISBN 86-903489-9-9 (AINS) Jalovišta-rekultivacija; COBISS.SR-ID 135894028, monografija
⦁ G.Gajić, (2007): „Land degraded as result of open-cast mining“ Balkanmine 2007, 2nd balkan Mining Congress, 10.-13. Septembe 2007, Book of Procedings, pp 433-440, 622(082); 553(497)(082); ISBN 978-86-87035-00-3 (AISS); COBISS.SR-ID 142110732
⦁ G.Gajić (2002):“Analiysis of slope stability in erosive regions under beech coppice forests”, International Year of Mountainous conference, Natural and Socio-economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regions, Organizeers: Facuulty of Forestry, Belgrade University, World Association of Soil and Water Conservation, Center for Ecology and Sustainable Development, Belgrade/Vrujci Spa, Yugoslavia, s 54-60.
⦁ G.Gajić, T.Todorović, S.Maksimović A.Čanak-Nedić (2003): “Analiza uzročnika unutrašnje erozionih procesa u funkciji rekultivacije površinskih kopova”, III Međunarodna konferencija o mineralnim sirovinama, njihovoj eksploataciji, keramičarskoj i opekarskoj proizvodnji, Kanjiža, zbornik radova, str. 175-182, CIP 553.61(063) (082), 622.361(063) (082), 666.3/.7(063) (082), ISBN 86-7352-111-4.
⦁ G.Gajić, (2005): „Model rekultivacije degradiranih zemljišta kod površinske eksploatacije“ časopis: Glasnik Šumarskog Fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, 2005, br.4, ISSN 1512-956X, str. 65-76, UDK: 662.64/64