+

Sistemi agrošumarstva

Šifra predmeta: M41111
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Pedologija, Hidrologija, Konzervacija zemljišta

Osnovni cilj nastave iz ovog predmeta je da studentima omogući sticanje znanja o sistemima korišćenja zemljišta u kojima se šume razvijaju u zajednicama sa poljoprivrednim oblicima u karakterističnom prostornom rasporedu na principima ekoloških i ekonomskih interakcija između šume i ostalih komponenti sistema

Potpuna osposobljenost studenata za primenu znanja iz ove oblasti u praksi, kao i priprema za doktorske studije.

Teorijska nastava:

Uloga i značaj sistema agrošumarstva u upravljanju održivim korišćenjem zemljišnog prostora; Sistemi agrošumarstva (I nivo) (različite kombinacije rasporeda korišćenja zemljišta u poljoprivredi i šuma (šumskih zasada) i specijalni oblici); Prostorni i vremenski raspored komponenti agrošumarstva; Društveni i ekonomski aspekti; Ekološke osnove agrošumarstva; Procesi degradacije zemljišnog prostora i sistemi agrošumarstva; Modeliranje i razvoj sistema agrošumarstva.

Praktična nastava:

Procesi degradacije zemljišnog prostora i sistemi agrošumarstva (pojasevi za zaštitu farmi od vetra, buke i prašine, plantažno gajenje biomase, plantažno gajenje lekovitih biljaka, uzgoj ribe, pčelarstvo, remize za divljač i dr.); Planiranje i izrada elaborata za primenu određenih sistema agrošumarstva u zadatim uslovima.Modeliranje i razvoj sistema agrošumarstva.