+

Zaštita i ekološko korišćenje voda i freatske izdani

Šifra predmeta: M41106D
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Osposobljavanje studenata da rešavaju probleme iz oblasti zaštite i mogućnosti ekološkog korišćenja resursa voda freatske izdani u oblasti biotehničkih disciplina na erozionim područjima i šumskim ekosistemima za potrebe navodnjavanja, odvodnjavanja, sanacije padinskih procesa, vodosnabdevanja, izvora ekološke energije, gašenja šumskih požara, zaštite od zagađivanja, uticaja na životnu sredinu i drugo.

Osposobljenost studenata da primene principe, strategiju i tehnike ekološkog korišćenja, zaštite i upravljanja resursom voda freatske izdani u oblasti biotehnike i ekološkog inženjeringa.

Teorijska nastava:

Značaj u biotehnici poznavanja zaštite, upravljanja i ekološkog korišćenja resursa voda freatskih izdani. Zaštita i ekološko korišćenje voda freatske izdani u biotehnici za potrebe navodnjavanja, odvodnjavanja, hidrogeotermalne energije i drugo. Kvalitet voda freatske izdani. Klimatske promene i njihov uticaj na vode freatske izdani. Međusobni uticaj freatske izdani i šumskih ekosistema. Veštačko zadržavanje voda u podzemlju u cilju povećanja dinamičkih rezervi voda i opšteg poboljšanja uslova na slivu. Zaštita od neželjenog dejstva podzemnih voda na erozionim područjima i šumskim ekosistemima. Klasifikacija prirodnih i antropogenih zagađivača podzemnih voda. Vodozahvati podzemnih voda u freatskim izdanima za potrebe navodnjavanja, isušivanja, gašenja šumskih požara, sanaciji koluvijalnih procesa, vodosnabdevanja, sanacije deponija i drugo na erozionim područjima i šumskim ekosistemima. Socio-ekonomski značaj voda freatske izdani. Podzemne vode i šume – resurs sadašnjosti i budućnosti.

Praktična nastava:

Po tematskim blokovima rešavanje zadataka kroz razgovor sa nastavnikom i upoznavanje sa laboratorijskim i terenskim metodama prikupljanja podataka, proračuna i određivanja osnovnih hidrogeoloških parametara.