+

Zaštita vodnih resursa od nanosa

Šifra predmeta: M41102
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Sticanje znanja o genezi i transporta nanosa , ugroženosti vodnih resursa od nanosa  i metodama za njihovu zaštitu od nanosa

Stečena znanja iz geneze i transporta nanosa, ugroženosti vodnih resursa od nanosa  i metodama za kontrolu nanosa i zaštiti vodnih resirsa.

Teorijska nastava:

Intergralni pristup problematici erozije, geneze i transporta nanosa.Transport nanosa u bujičnim tokovima.Monitoring transporta nanosa.Ekološki aspekti erozije i transporta nanssa.Štete od nanosa u vodotokovima i vodnim akumulacijama.taloženje nanosa i zasipanje vodnih akumulacija : vodoprivredni i ekološki aspekt.Proračun zasutosti vodnih akumulacija i veka njihove trajnosti. Metode zaštite vodnožih resursa i vodoprivrednih objekata od nanosa.Savremene metode i materijali. radovi i mere na padinama sliva. Podužni poprečni objekti u hidrografskoj mreži vodotokova.Specifični tipovi objekata za kontrolu transporta nanosa u hidrografskoj mreži vodotoka.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Izrada elaborata sa zadacima o : transportu nanosa primenom raznih modela. Elaborat sa projektonjem mera i radova za kontrolu produkcije i transporta nanosa.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.