+

Ekološka klasifikacija šuma i šumskih staništa

Šifra predmeta: MŠ61104/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Da se studentima kroz pojedinačna i sintezna primenjena istraživanja iz Šumarske fitocenologije i Šumarske pedologije prezentuju osnove ekološko-vegetacijske klasifikacije (tipizacije) šuma i šumskih staništa.

Osposobljavanje studenata za izradu ekološko-vegetacijskih osnova za praktične radove u oblasti gajenja šuma, planiranja gazdovanja šumama, semenstva, rasadničarstva i pošumljavanja i dr.

Teorijska nastava

Fitocenološka i pedološka istraživanja za potrebe ekološko-vegetacijske klasifikacije šuma i šumskih staništa. Primenjena fitocenološka proučavanja i kartiranje vegetacije. Primenjena pedološka proučavanja i kartiranje zemljišta i identifikacija pedosistematskih jedinica. Tumačenje i ekološka interpretacija pedosistematskih jedinica.

Praktična nastava:

Primenjena sintezna fitocenološka i pedološka proučavanja u različitim oblastima šumarstva.