+

Милан Кнежевић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 897
Е-маил: milan.knezevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 127
Консултације: понедељак, 10.00-12.00 часова

Др Милан Кнежевић је рођен 5.5.1953. године у Бунићу, Р. Хрватска. Oсновну школу je завршио у месту рођења, а Средњу шумарску школу у Карловцу. Основне студије је завршио 1976. године на Шумарском факултету у Београду- одсек Шумарство. У звање асистента приправника на предмету „Педологија“ на Шумарском факултету у Београду изабран је јуна 1979. године. Исте године је уписао последипломске студије, а магистарски рад је одбранио јуна 1982. године. Научно усавршавање је обавио на Шумарском факултету у Минхену 1985. године. Докторску дисертацију под насловом „Промене земљишта под утицајем култура црног бора, смрче и белог бора на разним стаништима у Србији“ одбранио је 11.12. 1992. године, и тиме стекао академски степен доктор Биотехничких наука- област шумарских наука. На Шумарском факултету у Београду биран је у сва сарадничка и наставничка звања од асистента приправника до редовног професора. На мастер академским студијама и докторским студијама на Шумарском факултету у Београду држи наставу из већег броја предмета из области науке о земљишту, заштите природе, еколошке класификације шума и шумских станишта. Дужи низ година био је ангажован за извођење наставе из предмета „Педологија“ на Пољопривредном факултету у Београду, а у периоду 1999-2001. године на Пољопривредном факултету и Шумарском факултету у Бањој Луци. У периоду 2010-2020. године држао је наставу из предмета „Педологија“ на Биолошком факултету у Београду, а од 2014-2020. године и на Државном Универзитету у Новом Пазару, на студијском програму Пољопривредна производња. Учествовао је у реализацији бројних научно-истраживачких пројеката. Руководио је израдом четири пројекта. Као експерт из региона учествовао је у реализацији ДБУ (Немачка) Пројекта „Побољшање базе шумско-еколошких података за одрживо газдовање шумама и заштиту шума у Црној Гори“. Био је члан бројних комисија за оцену и одбрану мастер радова, магистарских радова и докторских теза. Био је ментор 8 (осам) докторских дисертација које су одбрањене на Шумарском факултету у Београду. Такође, био је члан комисија за оцену и одбрану докторских теза на Пољопривредном факултету у Београду, Биолошком факултету у Београду, Шумарском факултету у Скопљу и Биотехничком факултету у Бихаћу. Учествовао је у писању поглавља у 10 монографија а коаутор је једне монографије. До сада је објавио више од 200 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима и публикацијама, или саопштених на домаћим и страним научним скуповима и симпозијумима. У више изборних периода био је члан Савета Шумарског факултета и шеф Катедре екологије шума. У периоду 2004-2006. године био је продекан за наставу, а 2009-2012. године председник Већа Одсека за шумарство. Од 2005-2010. године био је директор односно управник Центра за наставно-научне објекте Шумарског факултета у Београду. Био је потпредседник Комисије за стандард KSH – 190 за квалитет земљишта савезног завода за стандардизацију и члан радне групе Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије за израду Нацрта закона о земљишту као природног ресурса. Члан је Српског друштва за проучавање земљишта.

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Област истраживања

Педологија, Екологија шума и шумских станишта, Заштита и унапређивање животне средине

Одабрани научни радови

Burlica, Č., Knežević, M., Jović, N. (1997): Razvoj i aktuelni problemi proučavanja šumskih zemljišta. Monografija „Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta“, Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Novi Sad, str.733 – 738.

Knežević, M. (2003): Zemljišta u bukovim šumama Srbije. Pregledni rad. Šumarstvo, br. 1 – 2. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije. Beograd, str. 97 – 106.

Knežević, M., Košanin, O., Cvjetićanin, R. (2006): Osnovne pedološke karakteristike nekih kitnjakovih zajednica severoistočne Srbije. Šumarstvo, Nº 1 – 2. Beograd, str. 35 – 49.

Knežević, M., Košanin, O. (2007): Zemljišta na karbonatnim supstratima u šumskim zajednicama planine Tare. Zbornici: “Osnovne ekološke i strukturno proizvodne karakteristike tipova šuma Đerdapa i Tare”, Ministarstvo nauke Republike Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalni park “Đerdap”, Nacionalni park “Tara”. Beograd, str. 101 – 121.

Ivanišević, P., Knežević, M. (2008): Tipovi šuma i šumskog zemljišta na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume“- Petrovaradin i Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. JP „Vojvodinašume“. Petrovaradin, str. 87 – 118.

Knežević, M., Stanković, D., Krstić, B., Šijačić–Nikolić, M., Vilotić, D. (2009): Concentration of heavy Metals in Soil end Leaves of Plant species Paulownia elongate S.Y.HU end Paulownia fortunei Hemsl. Academic Journals – African Jurnal of Biotehnologi.

Lukić, S., Knežević M., Belanović S. (2010): Ameliorative Afforestation in Carbon Accumulation, Global Change Challenges for soil management. Advances in Geoecology Vol. 41, Catena Verlag GMBH, ISSN:0722-0723/ISBN:978-3-923381-57-9, pp. 257-268

Miletić, Z., Knežević, M., Stajić, S., Košanin, O., Đorđević. I. (2012): Effect of European black alder monocultures on the characteristics of reclaimed mine soil. International Journal of Environmental Research. 3(6), University of Tehran, str. 703-710

Blagojević, V., Knežević, M., Košanin, О., Kapović-Solomun, M., Lučić, R., Eremija, S. (2016): Edaphic Characteristics of Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) Forests in the Visegrad Area (Article). Аrchives of Biological Sciences, Beograd, Vol. 68 br. 2, str. 355-362.