+

Prostorna analiza u planiranju gazdovanja šumama

Šifra predmeta: MŠ31105a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Uspostavljanje seta studentskih kurseva koji će obezbediti da studenti dobiju osnovne veštine korišćenja GIS-a pri prostornoj analizi na određenom šumskom kompleksu. Ovi kursevi bi obuhvatili pretvaranje analognih karata u digitalne sa istovremenim upoznavanjem softvera za rad. U narednom koraku studenti bi dobili osnovne informacije oko prostorne analize šireg područja gazdinske jedinice i mogućnost rešavanja različitih interesa na posmatranom području

Studenti će nakon ovog kursa dobiti osnovne informacije o geografskim informacionim sistemima ali u isto vreme i praktičnu primenu u prostornoj analizi. Studenti će imati priliku da kroz seminarski rad izvrše optimalizaciju prostora i da donosiocima odluka daju kvalitetne i jasne informacije.

Teorijska nastava: Osnovne informacije o geografskim informacionim sistemima, vrstama karata i metodologiji izrade seminarskog rada.aštitu tla, zaštitu voda, zaštitu klime i utvrđivanje zaštitnih oblasti.

Praktična nastava: Praktičan rad na pretvaranju karte jedne gazdinske jedinica iz analognog u digitalni oblik, georeferenciranje, vektorizacija i izrada izgleda za štampu. Pravljenje 3D modela terena i prostorna analiza sa rezultatima predstavljenim u vidu seminarskog rada.