+

Биљана Шљукић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 864
Е-маил: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 90
Консултације: среда, 10‒11 часова; петак, 10‒11 часова.

Рођена је 5. фебруара 1966. године у Прибоју, где је завршила основну и средњу школу. Шумарски факултет у Београду, Одсек за шумарство, уписала је школске 1985/86, а дипломирала 1990. године. У оквиру пројекта запошљавања младих талената 1993. године засновала је радни однос на одређено време на Шумарском факултету ‒ Катедра планирања газдовања шумама. До 30. 5. 2003. године радила је на пројектима који нису везани за наставу, када је распоређена на радно место асистента‑приправника за ужу научну област Планирање газдовања шумама за наставни предмет Планирање газдовања шумама, где и сада ради.

Магистарски рад под називом Одрживо газдовање шумама у Србији – садашње стање и потенцијал одбранила је 2008. године и стекла звање магистра шумарских наука ‒ област шумарство. Од 6. октобра 2008. године запослена је као асистент, а докторску дисертацију под називом „Типови шума Копаоника као еколошки основ реалног планирања газдовања ‒ одрживог управљања шумским екосистемима одбранила је 2015. године и стекла звање доктора наука из области шумарства. У звањe доцента изабрана је 19. 11. 2015. године.

Члан УШИТ Србије (Удружење шумарских инжењера и техничара Србије).

Област истраживања

планирање газдовања шумама, функције шума, еколошке основе планирања газдовања шумама, адаптивно управљање (газдовање), планирање управљања заштићеним подручјима.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Šljukić B. (2008): Održivo gazdovanje šumama u Srbiji – sadašnje stanje i potencijal. Magistarski rad. Šumarski fakultet. Beograd.
  2. Šljukić B. (2015): Tipovi šuma Kopaonika kao ekološki osnov realnog planiranja gazdovanja – održivog upravljanja šumskim ekosistemima. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet.
  3. Medarević M., Banković S., Šljukić, B. (2006): From the principle of sustainability to the sustainable forest management planning, Sustainable use of forest ekosystems, The Challenge of the 21st Century, Proceedings of International Scientific Conference In occasion of 60 year of operation of Institute of Forestry, Belgrade, Serbia. Donji Milanovac, november 2006, 427-434.
  4. Medarević, M., Banković, S., Šljukić, B., Sviličić, A. (2007): Održivo upravljanje šumama-šumski biodiverzitet i promene klime. U: KADOVIĆ, Ratko (ur.), MEDAREVIĆ, Milan (ur.). Šume i promene klime: zbornik radova. Beograd: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije, Uprava za šume, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, 2007, str. 125-152, ISBN 978-86-83285-18-1.
  5. Medarević M., Banković S., Šljukić B. (2009): Systematic integrative approach to sustainable management of the protective forest in Republic of Serbia, International conference „Land Conservation“- Lendcon 0905 – Global change – challenges for soil management, Tara Mountain/Serbia, Conference proceedinds, CD-ROM. [COBISS.SR-ID 512930972]
  6. Medarević M., Banković S., Šljukić B. (2009): Pristup izradi strateških planova u šumarstvu, tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje“, IAUS, str 277- 293, Beograd.
  7. Grupa autora, (koautor Šljukić, B.) (2010): Initial National Communication of the Republic of Serbia under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Strateški dokumet Republike Srbije kao rezultat projekta “Enabling activities for the preparation of the Initial National Communication of the Republic of Serbia to the United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCCC” implemented with the assistance of the UNDP, as implementing agency and Ministry of Environment and Spatial Planning as executing agency.
  8. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  9. Medarević, M., Banković, S., Pantić, D., Šljukić, B., Petrović, N., Obradović, S., Pešić, B. (2011): Protective forests in Serbia: possibilities for bringing national regulations into conformity with MCPFE assessment guidelines, keynote and working papers: Congress Proceedings, International Conference: First Serbian Forestry Congress, University of Belgrade Faculty of Forestry: pp. 40-53.
  10. Vasiljević N., Šljukić, B., Đorđević, D., Radić, B. (2012): Planiranje posle prostornog plana: primena Evropske konvencije o predelima na teritoriji gradske opštine Surčin, Zbornik radova Lokalna samouprava u planiranju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, str. 563- 569 (ISBN 978-86-6283-006-7)(APPS).