+

Uzgojna analitika

Šifra predmeta: MŠ41105/a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni predmet
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje slušalaca da u oblasti uzgojnih radova mogu koristiti numeričke parametre  kao orijentacione pokazatelje pri  izboru i izvođenju odgovarajućeg uzgojnog zahvata u konkretnim sastojinama i koristiti savremenu tehnologiju pri tome

Osposobljenost studenata da primenom uzgojne analitike, na osnovu raznih normi u vidu formula, tablica, grafikona, modela i dr., subjektivne procene mogu zameniti merljivim pokazateljima i orijentaciono odrediti uzgojne potrebe i odgovarajuće uzgojne zahvate; za simulaciju izvođenja uzgojnih radova primenom specijalizovanog kompjuterskog softvera.

Teorijska nastava: Pojam, definisanje, potreba uzgojne analitike  – kvantitativna,  kvalitativna i prostorna analiza, značaj, mogućnost i uslovi za primenu u gajenju šuma. Mogućnost primene uzgojne analitike pri definisanju ekoloških uslova u šumi, ugroženosti šume i šumskog zemljišta od degradacije, stanja i stepena degradiranosti, uzgojnih grupa u sastojini, određivanju optimalnog broja stabala budućnosti, početka izvođenja mera nege, intenziteta zahvata, periodičnosti izvođenja mera nege. Pokazatelji vrste, intenziteta i efekata izvršenog prorednog zahvata. Analiza uticaja prirodne i šumsko-uzgojne selekcije stabala na izgrađenost sastojine. Primena uzgojne analitike pri obnavljanju šuma – izbor metoda obnovnih seča, procena obilnosti uroda semena, procena stepena obnovljenosti šume i kvaliteta podmlatka, odnos stepena sklopa, svetlosti u šumi i prirodnog podmlađivanja. Modeli i modelovanje pri uzgojnim radovima: cilj korišćenja modela, vrste modela, teorijske postavke i izrada, mogućnost i potreba korišćenja izrađenih uzgojnih modela (formulno, tabelarno i grafički  izraženih), norme i normativi pri uzgojnim radovima, postojeći i neophodni hardver i softver. Uzgojni modeli za šume naših osnovnih vrsta drveća., određivanje uzgojne potrebe i mera za realizaciju šumsko-uzgojnog plana. Vizuelizacija sastojinskog stanja i izvršenih uzgojnih mera, simulacija izvođenja uzgojnih radova i mera, najznačajniji specijalizovani kompjuterski softver za uzgojne radove, analiza korišćenih scenarija i optimizacija rešenja.

Praktična nastava:Na konkretnim primerima, simulira se izvođenje odgovarajućih uzgojnih  radova. Faze rada primenom uzgojne analitike (formulisanje i postavka problema), prikupljanje i priprema podataka, izrada modela,  modelovanje uzgojnih radova, primena GIS-a pri uzgojnim radovima.