+

Бранко Кањевац

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 803
Е-маил: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 130 и 130а
Консултације: среда, 12–14 часова

Др Бранко Кањевац рођен је 1990. године у Пријепољу. После завршетка Основне школе, Гимназију природно – математичког смера завршио је у Аранђеловцу 2009. године. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршио је 2013. године. Мастер рад је одбранио 2015. године, а докторску дисертацију 2020. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.

Од 2014. године запослен је на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Катедри гајења шума у звању сарадника у настави. У звање асистента изабран је 2016. године, а у звање асистента са докторатом 2020. године. На основним и мастер академским студијама ангажован је за извођење вежби из више предмета из уже научне области Гајење шума.

У протеклом периоду боравио је на краћим студијским боравцима у Босни и Херцеговини, Чешкој и Летонији у оквиру програма Cost Action FP 1301 – EuroCoppice.

У досадашњем раду објавио је преко 40 научних и стручних радова из уже научне области Гајење шума и учествовао на већем броју међународних научних конференција и симпозијума у земљи и иностранству. Коаутор је практикума за вежбе „Гајење шума 2 – практикум” за студенте 4. године основних студија на Студијском програму Шумарство.

Као члан истраживачких тимова учествовао је у реализацији 9 научно – истраживачких пројекта.

Од 2015. године обавља функцију секретара Катедре гајења шума. Руководилац је Центра за мониторинг, прикупљање и обраду података из области гајења шума у оквиру Катедре гајења шума.

Ужа научна област

Гајење шума

Област истраживања

Екологија гајења шума, гајење шума (обнављање и нега шума, мелиорација деградираних шума), узгојна аналитика, примена метода симулације и визуелизације у гајењу шума

Одабрани научни радови

  1. Kanjevac, B., Krstić, B., Babić, V., Govedar, Z. (2021): Regeneration Dynamics and Development of Seedlings in Sessile Oak Forests in Relation to the Light Availability and Competing Vegetation. Forests 12(4), 384: 1-15.
  2. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2018): Effects of extremely high temperatures on some growth parameters of sessile oak (Quercus petraea /Matt./Liebl.) seedlings in northeastern Serbia. Archives of Biological Sciences, 70(3):521-529.
  3. Govedar, Z., Krstić, M., Keren, S., Babić, V., Zlokapa, B., Kanjevac, B. (2018): Actual and Balanced Stand Structure: Examples from Beech-Fir-Spruce Old-Growth Forests in the Area of the Dinarides in Bosnia and Herzegovina. Sustainability 2018, 10, 540; pg. 1–15.
  4. Krstić, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in eastern Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 7/2019, pg. 5061-5069.
  5. Babić, V., Govedar, Z., Galić, Z., Milenković, M., Vukin, M., Stajić, S., Kanjevac, B. (2021): Effects of the light regime on natural regeneration of sessile oak (Quercus petraea Matt. Liebl.) forests in Fruška Gora National park, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 30 – No. 07A/2021, pg. 8834-8842.
  6. Kanjevac, B., Krstić, M., Babić, V., Govedar, Z., Stajić, S., Milenković, M., Milošević, J. (2020): The ability of vegetative reproduction of hornbeam in the process of natural regeneration of the sessile oak forests in northeastern Serbia. Book of proceedings, XI International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2020“, Bosnia and Herzegovina, 08 – 09 October 2020, pg. 1012-1017.
  7. Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В. (2015): Упоредне карактеристике симулације проредних захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци. Шумарство бр. 3, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 1-16.
  8. Кањевац, Б., Добросављевић, Ј., Бабић, В. (2017): Прилог познавању обилности урода и квалитета жира храста китњака на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 1-2, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 65-76.
  9. Кањевац, Б., Бабић, В. (2017): Прилог познавању способности вегетативног размножавања беле липе (Tilia tomentosa Moench.) на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 3-4, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 127-139.
  10. Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В., Васиљевић, Ж. (2018): Карактеристике вештачког обнављања шума храста китњака (Quercus petraea /Matt./Liebl.) на планини Цер. Шумарство бр. 1-2, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 43-62.

Наставна литература

Крстић, М., Кањевац, Б. (2017): Гајење шума II – Практикум. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 88. стр.