+

Integralna zaštita šuma

Šifra predmeta: MŠ5102
Studijski program: Šumarstvo - Izborno područje (modul): Zaštita šuma i ukrasnih biljaka
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studentima na master studijama sa osnovnim principima Integralne zaštite šuma. Integralna zaštita šuma predstavlja shvatanje odnosa čoveka prema šumi; razumevanje složenosti šumskih ekosistema i interakcijskog delovanja svih faktora od kojih se sastoji šumski ekosistem pri čemu uklanjanje jednog štetnog šumskog agensa može da uzrokuje druge negativne uticaje. Integralna zaštita šuma podrazumeva primenu svih raspoloživih metoda i sredstava koji mogu pružiti adekvatnu zaštitu u odrećenim objektima i koji se primenjuju istovremeno ili sukcesivno. Jedan od ciljeva integralne zaštite šuma da se uz primenu adekvatnih administrativnih, uzgojnih, hemijskih i bioloških mera unapredi opšte zdravstveno stanje šuma.

Studenti će biti obučeni za primenu svih savremenih metoda inegralne zaštite šuma u cilju suzbijanja najznačajniji abiotičkih i biotičkih štetnih faktora a sa ciljem poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja šuma.

Teorijska nastava: Uvod. Zadaci integralne zaštite šuma. Značaj štetnih abiotičkih i biotičkih faktora za šumsku privredu. Inetegralna zaštita šuma u četinarskim rasadnicima i rasadnicima i plantažama mekih lišćara. Metodi integralna zaštita šuma u četinarskim kulturama. Metodi integralna zaštita šuma u prirodnim četinarskim sastojinama (jele, smrče, crnog i belog bora). Metodi integralna zaštita šuma u prirodnim sastojinama lišćara. Uzroci sušenja bukve i primena integralne zaštite šuma u cilju sprečavanje danjeg propadanja sastojina bukve. Uzroci sušenja bukve i primena integralne zaštite šuma u cilju sprečavanje danjeg propadanja sastojina hrasta. Značaj sprovođenja integralne zaštite šuma u zaštićenim objektima prirode. Sanacija šteta u zaštićenim objektima prirode priomenom integralne zaštite. Uspostavljanje monitoringa zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim objektima prirode.

Praktična nastava: /