+

Metode i tehnike istraživanja u ekologiji, zaštiti i unapređivanju životne sredine

Šifra predmeta: MŠ6101
Studijski program: Šumarstvo, modul – ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet – I semestar
Broj ESPB: 3
Uslov:

Da studentima ukaže na raznolikost i mogućnost pristupa istraživanjima u oblasti ekologije šuma, zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i da upozna studente sa posebnim oblastima istraživanja: Dendrologija, Pedologija, Šumarska fitocenologija, Ishrana bilja, Ekologija staništa, Tipologija šuma.

Sticanje kompetencija za primenu metoda i tehnika istraživačkog rada u oblasti  Ekologije šuma, zaštite i unapređivanje životne sredine.

Teorijska nastava: Metodi i tehnike istraživanja koje se primenjuju u naučnim disciplinama naučne oblasti Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine. Pojam i definisanje metoda i tehnika rada u podoblastima ekologije šuma, zaštite i unapređenja životne sredine. Izbor teme istraživačkog rada, aktuelnost i opravdanost istraživanja, bibliografska priprema, pronalaženje i selekcija relevantne literature  Eksperimentalni i praktični rad na kvantitativnoj, kvalitativnoj  analizi staništa i vegetacije. Izbor teme istraživačkog rada, aktuelnost i opravdanost istraživanja, bibliografska priprema, pronalaženje i selekcija relevantne literature, analiza podataka dobijenih istraživanjem. Sadržaj i forma master rada, prikazivanje i prezentacija rezultata istraživanja

Praktična nastava: