+

Pedologija

Šifra predmeta: MŠ6102
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet – I semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: nema uslova

Da student nakon sticanja opštih znanja o zemljištu u okviru nastavnog programa Pedologije na osnovnim akademskim studijama dobije celovitu sliku o značaju zemljišta u ekosistemu, proizvodnom potencijalu zemljišta, održivom i racionalnom korišćenje zemljišta kao osnovnog prirodnog resursa. Značaj poznavanja proizvodnog potencijala i funkcija zemljišta pri definsanju gazdinskih cinjeva u planskim dokumenatima gazdovanja šumama.

Razumevanje proizvodnih i ekološkig funkcija zemljišta

Teorijska nastava: Evolucija i evoluciono-genetske serije zemljišta. Plodnost i produktivnost zemljišta. Klasifikacija zemljišta Srbije. Veza zemljište-biljne zajednice.  Osobine i funkcije zemljišta. Održivo korišćenje zemljišta i zemljišnog prostora. Činioci  degradacija zemljišta i zemljišnog prostora.  Zakonska regulativa korišćenja i zaštite zemljišnog prostora.

Praktična nastava/Vežbe: Klima i režim vlažnosti zemljišta. Reljef i hidrološke karakteristike zemljišta. Određivanje ukupnog azota u zemljištu. Određivanje fiziološki aktivnih oblika fosfora i kalijuma u zemljištu. Ekološki kvalitet zemljišta.