+

Hidrogeologija sa geomorfologijom

Šifra predmeta: EI32313
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Sticanje osnovnih znanja o geosredini i podzemnim vodama, a koja su u funkciji: a) zaštite od erozije i degradacije zemljišta (klizišta, sufozija i drugo), b) monitoringa, korišćenja i zaštite resursa podzemnih voda, v) prostornog planiranja, g) melioracije zemljišta u odnosu na podzemne vode – odvodnjavanje i navodnjavanje, d) sanacija deponija (gradskih, industrijskih, sanitarnih, jalovišta) i drugo. Upoznavanje i sticanje osnovnih znanja o zaštiti, korišćenju i značaju podzemnih voda kao strateškom prirodnom resursu u oblasti vodosnabdevanja,  navodnjavanja, odvodnjavanja, izvora ekološke energije, balneologije i drugo. Izučavanje morfoloških oblika geotektonskih procesa. Izučavanje egzogenih geomorfoloških procesa, njihovih agensa, mehanizma i morfoloških oblika.

Sticanje veština prepoznavanja i inženjerskog definisanja uzroka korisnih ili štetnih efekata prisustva podzemnih voda u terenu sa ciljem zaštite, korišćenja i održivog upravljanja podzemnim vodnim resursima i zemljištem, zatim, njihove remedijacije, konzervacije, zaštite od padinskih procesa, hidromelioracije, sanacije deponija, prostornog planiranja i drugo. Sticanje veština sagledavanja morfoloških oblika, definisanja njihove geneze i njihovog prikaza na različitim topografskim podlogama.

Teorijska nastava:

Značaj i mesto hidrogeologije u Ekološkom inženjeringu u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Prihranjivanje i dreniranje izdani. Osnovni procesi kretanja podzemnih voda. Uzajamni odnos površinskih i podzemnih voda. Fizičke osobine i hemijski sastav podzemnih voda. Poroznost i koeficijent poroznosti stena. Granulometrijski sastav. Vodopropustljivost geosredine i koeficijent filtracije. Hidrogeologija nadizdanske zone. Uticaj podzemnih voda na inženjerske osobine tla, stabilnost padina i erozione procese. Podzemne vode u procesu nastajanja klizišta i drugih padinskih procesa. Podzemne vode i hidromelioracije šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Geomorfološki agensi. Tektonska geomorfologija (endogene sile, tektonski procesi i njihovi oblici). Erozivna geomorfologija (egzogeni agensi i mehanizam procesa). Erozioni i akumulacioni oblici fluvijalnog, padinskog, eolskog, glacijalnog, karstnog i marinskog geomorfološkog procesa.

Praktična nastava:

Po tematskim blokovima rešavanje zadataka kroz razgovor sa nastavnikom i upoznavanje sa laboratorijskim i terenskim metodama prikupljanja podataka, proračuna i određivanja osnovnih hidrogeoloških parametara, formiranja hidrogeoloških podloga za potrebe zaštite zemljišnih i vodnih resursa, meliorativne hidrogeologije, zaštite podzemnih voda, rekultivacije deponija. Geomorfološke analize topografskih podloga. U okviru dva termina, izvođenje jednodnevne terenske nastave.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.