+

Inženjerska grafika

Šifra predmeta: EI31211
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije, prva godina, drugi semestar
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Položen ispit iz Nacrtne geometrije

Cilj predmeta je da student razvije sposobnosti shvatanja i poimanja trodimenzionalnog prostora i stekne osnovne veštine za njegovo grafičko predstavljanje u dvodimenzionalnoj ravni, kako bi bio osposobljen, u okviru svoje inženjerske struke, za izučavanje svih projektantskih predmeta. Kao i da se osposobi za primenu računarskog programa AutoCAD-a.

Upoznavanje sa mogućnostima, načinima i principima konstruisanja i oblikovanja geometrijskog 2D i 3D prostora, pomoću kompjuterskog softvera AutoCAD.

Razvijanje sposobnosti i veštine za efikasno modelovanje i međusobno komponovanje geometrijskih formi sa mogućnostima za njihovo završno oblikovanje i predstavljanje u odgovarajućim projekcijama – pogledima.

Teorijska nastava Osnovni pojmovi koji se koriste u grafičkom programu AutoCAD. Režimi rada programa AutoCAD. Ravanski koordinatni sistemi. Apsolutne i reletivne koordinate. Načini zadavanja i korišćenja komandi. Načini konstruisanja osnovnih geometrijskih elemenata i oblika u ravni. Konstrolisanje crteža pomoću slojeva. Komande za modifikovanje i transformisanje crteža u ravni. Komande i načini za ispisivanje teksta i kotiranje crteža u ravni. Načini za konstruisanje poligonalnih i krivih linija u ravni. Modelovanje 3D geometrijskog prostora. Određivanje tačke posmatranja na 3D geometrijski prostor i vrste pogleda. Prostorni koordinatni sistemi. Globalni i lokalni pravougli koordinatni sistemi. Apsolutne i relativne koordinate 3D prostora i načini zadavanja koodinata tačaka. Načini modelovanja 3D geometrijskih objekta. Žičano modelovanje (Wireframe modelling). Površinsko modelovanje geometrijskih formi  (Surface modelling) – načini i primitivi za generisanje i modifikovanje površinskih 3D objekta. Modelovanje punim telima (Solid modelling) – primitivi i načini za njihovo generisanje i modifikaciju. Načini kreiranja preseka 3D modela. Završna obrada 3D objekata. Priprema za štampu.

Praktična nastava: Rešavanje zadataka i problema u vezi sa sadržajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz dva kolokvijuma. Metodske jedinice za vežbe prate teorijsku nastavu.Vežbe se održavaju u laboratoriji gde svaki student ima mogućnost samostalnog  rada na zasebnom računaru.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe