+

Petrografija sa geologijom

Šifra predmeta: EI31102
Studijski program: Šumarstvo / Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa steknu osnove za niz naučnih disciplina u okviru šumarske struke (Šumarska pedollogija, Dendrologija, Šumarska fitocenologija, Fiziologija biljaka, Tipologija šuma, Gajenje šuma i drugi) i struke za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa (Hidrogeologija sa geomorfologijom, Bujični tokovi i erozija, Materijali u protiverozionim radovima, Rizici prirodnih katastrofa, Osnovi geotehnike u bujičarstvu i drugi).

Sticanje veštine i znanja prepoznavanja minerala i stena na terenu. Upoznavanje njihovog osnovnog hemijskog sastava, bitnih fizičkih karakteristika i produkata njihovog raspadanja u cilju formiranja zemljišta. Osposobljenost studenata za primenu stečenog znanja iz opšte geologije, petrografije i  istorijske geologije u stručnim predmetima iz oblasti erozije, uređenja bujičnih tokova, izgradnje protiverozionih objekata i ekološkog inženjeringa.

Teorijska nastava:

Osnovni podaci o građi Zemlje; Karakteristike petrogenih minerala litosfere; Petrološke karakteristike stena litosfere; Tehničko-mehanička svojstva stena i njena primena kao građevinskog materijala; Kora raspadanja; Proces raspadanja stena i uticaj erozionih procesa, transporta i akumulacije raspadnutog materijala na formiranje reljefa; Tektonska oštećenost stena i doprinos procesu raspadanja; Geotektonski pokreti kao činioci formiranja reljefa i oblici reljefa; Starost stena litosfere; Geotektonska rejonizacija Srbije.

Praktična nastava:

Praktičan rad na makroskopskom prepoznavanju petrogenih minerala i stena iz zbirke fakulteta. Elementarni rad sa petrografskim  mikroskopom. Prepoznavanje stena, minerala i kore raspadanja.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe