+

Vodoprivreda brdsko-planinskih područja

Šifra predmeta: EI33525
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: nema

Cilj nastave sastoji se u pripremi budućih inženjera za raznovrsne stručne aktivnosti u oblasti vodoprivrede i ekološkog inženjeringa. Specifičan obrazovni profil inženjera za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa zahteva opšte poznavanje problematike vodoprivrede. Imajući u vidu strateški značaj brdsko-planinskih područja za vodoprivredu Srbije, neophodna su produbljena znanja o vodnim resursima u ovim područjima. U tom okviru, poseban značaj imaju veliki vodoprivredni objekti u ovim područjima- brane i akumulacije

Teorijska nastava:

Pojam, značaj i zadaci vodoprivrede. Detaljan prikaz i analiza vodnih resursa brdsko-planinskih područja Srbije. Vodoprivredni postulati. Vodoprivredni sistemi. Vodoprivredne oblasti i grane. Vodoprivredna osnova. Značaj brdsko-planinskih područja za vodoprivredu Srbije.  Strategija razvoja vodoprivrede u brdsko-planinskim područjima. Razmatranje osnovnih faktora vodoprivrednog bilansa ovih područja, kao i vidova prisustva površinskih i podzemnih voda.  Upravljanje vodnim resursima. Zaštita vodnih resursa brdsko-planinskih područja. Analiza vodnog potencijala pojedinih regiona u Srbiji. Razmatranje potencijalne distribucije brdsko-planinskih voda u nizijskim područjima. Strateški plan korišćenja vodnih resursa brdsko-planinskih područja, prema Vodoprivrednoj osnovi Srbije. Raspored postojećih i budućih akumulacija i njihov efekat na hidrološki režim vodotoka, genezu velikih voda i kontrolu poplavnih talasa.

Praktična nastava:

Razmatra se vodoprivredna problematika pojedinih konkretnih brdsko-planinskih područja. Analiziraju se potencijalne lokacije brana i akumulacija i vrši hidrološko dimenzionisanje akumulacionih basena. Analiziraju se mogućnosti upravljanja vodnim resursima kroz rešavanje određenog broja praktičnih zadataka i izradu seminarskog rada.

 Drugi oblici nastave – seminarski radovi