+

Весна Ђукић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 957
Е-маил: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Др Весна Ђукић је рођена 24. јануара 1972. године у Београду. Грађевински факултет Универзитета у Београду уписала је 1990. године. Дипломирала је у јуну 1996. године, на Одсеку за хидротехнику, као прва у својој генерацији и са просечном оценом 8.63. Добила је награду Грађевинског факултета за најбољи постигнут успех на Хидротехничком одсеку у току школовања. Магистрирала је 2000. године на Грађевинском факултету у Београду и докторирала је 2011. године на истом факултету.

Након дипломирања, у периоду од 1996. до 2001. године била је запослена на Грађевинском факултету у Београду као инжењер сарадник. Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као асистент на предмету: „Хидраулика са хидрологијом”, је засновала 2001. године. У звање доцента изабрана је у децембру 2011. године, за ужу научну област: “Хидрологија”. У звање ванредног професора изабрана је у новембру 2016. године, за уже научне области: “Хидрологија” и “Механика нестишљивих флуида и хидраулика”. У звање редовног професора изабрана је у фебруару 2022. године, за ужу научну област: “Хидрологија, механика флуида и хидраулика“.

У научно-истраживачком и стручном раду др Весна Ђукић бави се истраживањима у областима хидраулике, хидрологије и речне хидраулике. У оквиру речне хидраулике бави се проучавањима ерозионих, транспортних и седиментационих процеса у речним слиовима. Такође, бави се развојем и применом математичких модела при решавању различитих хидрауличких, хидролошких и псамолошких проблема у пракси.

До сада има 46 публикована научна рада, при чему je у 33 рада била први, или самостални аутор. Учествовала је у 14 научно-истраживачких и стручних пројеката. Аутор је две књиге: једног практикума – “Практикум за Хидраулику “ и једног уџбеника -“Хидраулика”.

У септембру 2021. год одржала је три предавања по позиву на Универзитетима у Словачкој и Чешкој. Такође, одржала је и предавање по позиву на Међународној конференцији: 1st Young Researcher’s Conference – Erosion and Torrent Control у новембру 2018. године.
Члан је следећих националних и међународних организација:
• Српског друштва за хидрауличка истраживања
• Српског друштва за хидрологију
• Српског друштва за проучавање земљишта
• Српског друштва за заштиту вода
• Инжењерске коморе Србије (лиценца бр. 314P55614)
• WАSWC-a (Светска организације за конзервацију земљишта и вода);

Ужа научна област

Хидрологија, механика флуида и хидраулика

Област истраживања

Хидраулика, Хидрологија, Речна хидраулика

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Đukić, V., Erić, R., Dumbrovsky, M., Sobotkova, V. (2021): Spatio-temporal Analysis of Remotely Sensed and Hydrological Model Soil Moisture in the Small Jičinka River Catchment in Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 69, 1, pp. 1 – 12, 0042-790X, 10.2478/johh-2020-0038.
  • Đukić, V., Erić, R. (2021): SHETRAN and HEC HMS Model Evaluation for Runoff and Soil Moisture Simulation in the Jičinka River Catchment (Czech Republic). Water, MDPI, 13, 6, 2073-4441, 10.3390/w13060872.
  • Erić, R., Kadović, R., Đurđević, V., Đukić, V. (2021): Future changes in extreme precipitation in central Serbia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 69, 2, pp. 196 – 208, 0042-790X, 10.2478/johh-2021-0006
  • Erić, R., Todorović, A., Plavšić, J., Đukić, V. (2019): Rainfall-runoff simulations in the Lukovska River Basin with the HEC-HMS model. Glasnik Šumarskog fakulteta, Šumarski fakultet, Beograd, 119, pp. 33 – 60, 0353-4537, 556.06:519.876.5, 10.2298/GSF1919033E
  • Ђукић, В., Ерић, Р. (2018): Анализа транспорта наноса у каналима Дунав-Тиса-Дунав. Зборник радова 18. научног саветовања Српског друштва за хидрауличка истраживања и српског друштва за хидрологију. пп. 1 – 19, 978-86-7518-204-7, Ниш, 25. – 26. Окт, 2018.
  • Ерић, Р., Плавшић, Ј., Ђукић, В. (2018): Моделирање времеснких серија годишњих и месечних протока на реци Сави код Сремске Митровице. Зборник радова 18. научног саветовања Српског друштва за хидрауличка истраживања и српског друштва за хидрологију. пп. 1 – 17, 978-86-7518-204-7, Ниш, 25. – 26. Окт, 2018
  • Đukić, V., Erić, R., Lukić, S. (2017): Spatial and temporal estimation of flooding and erosion susceptible areas by application of a physically based distributed model. SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT. pp. 235 – 245, 978-86-912877-1-9, Novi Sad, Serbia, 25. – 28. Sep, 2017
  • Đukić, V., Radić, Z. (2016) Sensitivity Analysis of a Physically Based Distributed Model. Water Resources Management 30: 1669-1684. DOI 10.1007/s11269-016- 1243-8
  • Đukić, V., Radić, Z. (2014): GIS Based Estimation of Sediment Discharge and Areas of Soil Erosion and Deposition for the Torrential Lukovska River Catchment in Serbia, Water Resources Management 28 (13), p. 4567-4581. http://link.springer.com/article/10.1007/s11269-014-0751-7
  • Đukić, V. (2014): Analysis of Groundwater Recharge of the Basin of Kolubara River in Serbia, Advances in Geoecology 43: Challenges: Sustainable Land Management – Climate Change, CATENA VERLAG, 35447 Reiskirchen, Germany, pp. 322-336. Editors: Miodrag Zlatić, Belgrade University, Serbia, Stanimir Kostadinov, Belgrade University, Serbia, ISBN 978 – 3 – 923381 – 61 – 6. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153085285