+

Zaštita bilja

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološpki inženjerin u zaš.zemljišta i vod. resursa
Vrsta i nivo studija:
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Osnovni (6 ), izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Nastava iz predmeta Zaštita bilja ima za cilj da studente upozna sa osnovnim znanjima o bolestima i štetočinama šumskog bilja. Stečenim znanjem studenti se kvalifikuju za kasniji rad na inspekcijskim poslovima ili rad u šumskim rasadnicima i drugim objektima za proizvodnju sadnog materijala

Potpuna osposobljenost studenata da prepoznaju gljive priuzrokovače biljnih bolesti i štetne insekte u rasadnicima, plantažama, zaštitnim erozivnim pojasevima i šumama.

Teorijska nastava. Uvod. Značaj zaštite bilja. Definisanje pojma bolesti i oštećenja i njihova klasifikacija. Simptomatologija: znaci ispoljavanja bolesti na različitim biljnim vrstama (drveću, žbunju, zeljastim biljkama); najčešći tipovi oštećenja na biljkama. Uticaj faktora sredine (najvažnijih ekoloških činilaca- klimatskih i edafskih) na pojavu i razvoj epifitocija prazitnih organizama i gradaciju štetnih insekata. Osetljivost, otpornost i imunitet biljaka prema patogenim agensima i štetočinama. Osnovi biljne profilakse i terapije: principi i metode borbe protiv parazitnih organizama i štetočina u zaštiti bilja.

Praktična nastava. Najčešće i najznačajnije parazitske bolesti na biljkama u šumskim rasadnicima i drugim objektima za proizvodnju sadnog materijala (bioekologija parazita, način suzbijanja). Najčešće i najznačajnije štetočine u šumskim rasadnicima i drugim objektima za proizvodnju sadnog materijala. Najčešći prouzrokovači bolesti i štetočine u novo podignutim šumskim kulturama i plantažama (bioekologija vrsta, način suzbijanja). Najznačajniji prouzrokovači obolenja i oštećenja u prirodnim šumama i njihov uticaj na zdravstveno stanje šuma.