+

Hidraulika u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 1
Uslov:

Praktično upoznavanje studenata sa  hidrauličkim i hidrološkim fenomenima u prirodi. Posmatranje karakteristika prirodnih vodotoka i strujne slike tokova. Upoznavanje sa problematikom nanosa u  vodotocima. Upoznavanje sa vodoprivrednim objektima.

Razvijanje sposobnosti studenata za terensku identifikaciju osnovnih problema rečne hidraulike. Osposobljavanje studenata za praktično rešavanje problema sa rečnim nanosom. Sticanje osnovnih znanja o hidrauličkim elementima vodoprivrednih objekata.

Obilazak terena i rekognosciranje rečnih tokova. Posmatranje hidrauličkih pojava – strujne slike, turbulentnih formacija u rečnom toku. Identifikacija nanosnih formacija duž vodotoka. Obilazak akumulacija, prikaz funkcionisanja evakuacionih organa brane.