+

Ekonomika zaštite prirodnih resursa

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: Pohađanje nastave i izrada seminarskih radova iz predmeta Ekonomika zaštite prirodnih resursa

Upoznavanje na terenu sa negativnim ekonomskim efektima erozionih procesa i nanosa kroz evedentiranje i ocenu šteta istih. Ekonomske mogućnosti korišćenja nanosa. Ocena ekomske mogućnosti i efekata zaštite vodnih i zemljišnih resursa u slivu.

Prepoznavanje negativnih i pozitivnih ekonomskih efekata nanosa, kao produkta erozionih procesa. Osposobljavanje studenata za ocenu ekonomskih efekata primenjenih protiverozionih radova, kroz ocenu stanja na terenu.

Snimanje osnovnih parametara nanosa u kvantitativnom i kvalitativnom smislu za ocenu ekonomskih efekata u negativnom i pozitivnom smislu. Sprovođenje ankete na terenu u vezi evidentiranja određenih parametara potrebnih za ekonomske analize.