+

Zaštita voda

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inžinjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 1
Uslov: Odslušana nastava iz predmeta: Zaštita voda

Upoznavanje studenata sa objektima za tretman i preradu upotrebljenih i otpadnih voda. Upoznavanje studenata sa radom službi i organizacija koje se bave tretmanom otpadnih voda. Rad na terenu i uzimanje uzoraka vode za analizu. Rad na hidrološkim stanicama na kojima se vrši redovni monotoring kvaliteta vode. Studenti bi se upoznali sa načinom Kategorizacije voda i izvorišta voda koja se koriste za vodosnabdevanje stanovništva.

Sticanje znanja iz problema zaštite izvorišta voda u brdsko-planinskom području, i primena tih znanja u cilju očuvanja zdrave prirodne sredine. Korišćenje izvorišta voda u brdsko-planinskom području, primena savremenih metoda tretmana i prečišćavanja otpadnih voda.  U zoni brdsko-planinskog regiona izgradnjom mikro-akumulacije obezbeđuju se uslovi za zahvatanje kvalitetnih voda za vodosnabdevanje. Studenti na terenu rade elaborat zaštite akumulacije od zasipanja i zagađenja nanosom. Katastar potencijalnih zagađivača i evidentiranje zagađivača na terenu. Studenti mogu da učestvuju u anketi i edukaciji stanovništva o kvalitetu životne sredine.

Prikupljanje podataka o kvalitetu voda i kvalitetu životne sredine. Rad na izradi katastara zagađivača. Upoznavanje sa postrojenjima za tretman i prečišćavanje otpadnih voda, metodologijom i efikasnošću rada komunalnih službi.