+

Engleski jezik

Šifra predmeta: PA1106A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: predznanje engleskog jezika u obimu srednje škole

Cilj predmeta je obnavljanje osnovnih jezičkih struktura i rečnika stečenog tokom prethodnog školovanja i usvajanje novih leksičkih  jedinica i gramatičkih struktura koje su u funkciji stručnog teksta i jezika struke uopšte

Po završetku kursa student  je osposobljen da čita stručnu literaturu, samostalno pronalazi informacije, piše kraće forme stručnih tekstova i stiče nova znanja iz svoje struke čitajući tekstove na engleskom jeziku.

Teorijska nastava

U nastavi se nedeljno obrađuje po jedna tema iz struke:

Prvi semestar

Divisions of the tree;
Divisions of the stem;
Trees and shrubs;
Evergreen and deciduous trees;
Broadleaved and coniferous trees;
Photosynthesis;
Vegetative and seed propagation;
The Flower;
Flower parts…

Drugi semestar

Ornamental crops;
Landscape architecture;
The Job of a Landscape Architect;
London parks;
Types of Parks;
Elements of Garden Design;
Principles of Design;
Plant Kingdom;
Planting…

Praktična nastava:
uvežbavanje leksičkih jedinica i gramatičkih struktura u funkciji struke i razvijanje jezičkih veština (gramatička i leksička vežbanja, kvizovi, testovi, jezičke igre, role-play, prevodi, eseji, prezentacije….)