+

Драгана Илић

Наставник страног језика
Телефон: +381 (11) 3053 940
Е-маил: dragana.ilic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 3
Консултације: понедељак, 13 часова; петак, 13 часова

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на Одсеку за енглески језик и књижевност 1995. год. стекавши стручни назив мастер професора енглеског језика и књижевности.

Од 2. 10. 1998. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду предаје стручни енглески језик студентима прве године Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсека за ТМП. Истовремено је од 2003. године ангажована у Високоj хотелијерској школи у Београду, где предаје Пословни енглески језик 1 и 2.

У току осамнаестогодишњег радног искуства са студентима Шумарског факултета самостално је развила програм енглеског језика за посебне намене (ESP), који има за циљ развијање језичких вештина које студентима овог факултета помажу у реализацији стварних задатака у стручним предметима (читање и разумевање стручних текстова, разумевање суштине прочитаног, скенирање главних идеја, писање есеја и извештаја).

Аутор је уџбеника „Learn about Trееs”, намењен студентима прве године Oдсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсека за ТМП и ауторизоване скрипте Енглески језик 2 у електронској форми за студенте Одсека за ТМП.

Од фебруара 2014. до јуна 2105. год. ангажована у Министарству просвете, науке и технолошког развоја као председник испитне комисије на испитима за стицање лиценце наставника енглеског језика у основним и средњим школама.

Рецензент је два високошколска уџбеника, једне збирке текстова и једног речника.

Осим наставничким, интензивно се бави и преводилачким радом. У периоду од 2009. године до данас превела преко 80 научних и стручних радова у целости из свих области шумарства и сродних научних дисциплина, као и велики број извода, постер презентација и извештаја са пројеката.

Од фебруара 2014. године преводи за часопис Шумарство Удружења шумарских инжењера и техничара.

Ужа научна област

Енглески језик

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Аутор уџбеника `Learn about Trееs’, енглески језик за студенте Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсека за прераду дрвета (ТМП), Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2012, 2016.
  2. Аутор ауторизоване скрипте Енглески језик 2 у електронској форми за студенте Одсека за ТМП, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2013, 2016.
  3. Ангажована у Министарству просвете, науке и технолошког развоја као председник испитне комисије на испитима за стицање лиценценаставника енглеског језика у основним и средњим школама
  4. Рецензент уџбеника Енглески језик у шумарству и еколошком инжењерингу у заштити земљишних и водних ресурса, аутора Кнежевић Љиљане, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2012. и Пословни енглески језик 1, аутора Павлов Наталије, Висока хотелијерска школа у Београду, 2011.
  5. Рецензент речника Енглеско-српски српско-енглески речник шумарских термина,аутора Тонић Ане, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Београд, 2011
  6. У периоду од 2009. године до данас превела преко 100 научних и стручних радоваиз свих области шумарства и сродних научних дисциплина, Преводи су објављивани у домаћим (Шумарство, Одрживо шумарство, Архив биолошких наука, МОНГЕометрија, Thermal Science) и страним часописима (Journal of Life Sciences (САД), Journal of Environmental Planning and Management (УК), Allgemeine Forst und Jagdzeitung (Немачка), Politehnica (Румунија), Croatian Јournal of Forest Engineering (Хрватска), Acta Sylvatica and Lingaria (Мађарска)Wood Research (Словачка), Academic Publishing (Немачка), Шумарски  преглед (Македонија), SEEFORŠumarski list (Хрватска), или представљани на међународним и домаћим конференцијама.
  7. Преводилац за часопис ШумарствоУдружења шумарских инжењера и техничара, од фебруара 2014. године
  8. Ангажована као преводилац годишњих извештаја пројекта ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА И ЊЕГОВИХ ЕФЕКАТА У ШУМСКИМ ЕКОСИСТЕМИМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МОНИТОРИНГ СТАЊА ШУМА,(MONITORING AND IMPACT ASSESSMENT OF AIR POLLUTION AND ITS EFFECTS IN FOREST ECOSYSTEMS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA – MONITORING FOREST CONDITION), Институт за шумарство, Београд, EFI, European Forest Institutе
  9. Превод монографије ПОШУМЉАВАЊЕ У СРБИЈИ (REFORESTATION IN SERBIA), Љубинко Ракоњац, Радован Невенић, Загорка Томић, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, http://www.amazon.com/Reforestation-Serbia-Potential-Vegetation-Afforestation/dp/3659192457
  10. Лазић, К. Илић, Д. (2020) Улога и место читања у учењу вокабулара страног језика (In print)