+

Istorija pejzažne arhitekture

Šifra predmeta: PA3629A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Istorija vrtne umetnosti

Upoznavanje studenata sa rezultatima uređivačkih delatnosti čoveka kroz istoriju i najznačajnijih ostvarenja na polju pejzažne arhitekture.

Razvijanje sposobnosti za razumevanje odnosa između čoveka i pejzaža kroz istoriju.

Teorijska nastava

Preistorija: Prve aktivnosti na uređivanju okoline. Verovanja, rituali i prostorna ostvarenja (menhiri, kromlehi, dolmeni). Preistorijska naselja(Lepenski Vir, Vinča)

Stari vek: Egipat (Nil i pustinja, mastabe, piramide, hramovi, vrtovi). Mesopotamija (Tigar i Eufrat, sistemi za navodnjavanje, zigurati, hramovi, palate, vrtovi. Persija. Indija. Kina. Japan. Prekolumbovska amerika. Krit, Mikena, Troja, Grčka (Akropolj, agore, hramovi, pozorišta, svetilišta, gimnazijumi, palestre…). Etrurci. Rim (Forumi, hramovi, amfiteatri, cirkusi, terme, akvadukti, palate, vile…)

Srednji vek: Seoba naroda. Sredozemlje i Evropa, Vizantija (gradovi, utvrđenja, manastiri, palate. crkveni objekti). Carigrad, Ravena, Meteori, Sveta Gora, Mistra. Istok i zapad. Romanika i gotika. Islamska prostorna ostvarenja.

Novi vek – Evropa: Gradovi, trgovi, crkveni objekti, palate i vile, vrtovi…

Renesansa. Manirizam. Barok. Klasicizam. Romantizam. Istorizam. Moderna.

XX vek Evropa i SAD. Vrtni gradovi, trgovi, parkovi, rekreativni prostori…

Savremeni trendovi u pejzažnoj arhitekturi.

Razvoj pejzažne arhitekture u Srbiji.

Praktična nastava: vežbe-izrada elaborata

Prostorna analiza istorijskih objekata pejzažne arhitekture.