+

Proizvodnja travnih tepiha

Šifra predmeta: PA4734A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

naučiti inženjere proizvodnji, osnivanju i održavanju travnog tepiha, ekonomskoj analizi i izradi projekata proizvodnje i osnivanja travnog tepiha. Takođe ovim kursom se predviđa upoznavanje sa biljnim vrstama pokrivačima tla, karakteristikama, načinima i mestima korišćenja, ugradnjom na planiranim lokacijama, njihovom negom i održavanjem.

Osposobljavanje studenta da se bavi proizvodnjom i formiranjem travnog tepiha i pokrivača tla.

Teorijska nastava

Istorijat proizvodnje travnog tepiha u svetu i kod nas. Određivanje pogodne lokacije za proizvodnju travnog tepiha, analiza uslova sredine, analiza opravdanosti proizvodnje. Proizvodnja travnog tepiha kroz sve potrebne operacije Definisanje tipa travnog tepiha za proizvodnju. Određivanje biljnih vrsta koje će se koristiti za setvu za pojedine travne tepihe. Proizvodnja dekrativnog travnog tepiha, sportskog, parkovskog, protiverozionog, travnog tepiha za sušne uslove. Primarne mere (nega i održavanje travnjaka do mesta ugradnje). Alati i mehanizacija za negu, održavanje i transplantaciju proizvedenih travnih tepiha. Analiza rizika i analiza tržišta pri proizvodnji i osnivanju travnog tepiha. Definisanje cene i zarade od proizvedenog materijala. Transport i instalacija travnog tepiha. Transportna sredstva i skladištenje travnog tepiha. Osnivanje travnog tepiha: priprema podloge, metod zasnivanja travnjaka materijalom (osnivanje travnog tepiha). Nivelisanje i krojenje travnog tepiha. Valjanje postavljenog travnog tepiha, popunjavanje fuga, podsejavanje, zalivanje. Nega formiranog travnog tepiha do perioda predaje korisniku

Praktična nastava: Vežbe

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe